Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 41 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 31 - 40 van 41 ]Juni 2020

Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19
18-6-2020
Het behoeft geen nadere toelichting dat de uitbraak van COVID-19 veelvormige en vergaande maatschappelijke gevolgen heeft. Ook de ontvangers of aanvragers van subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voor...

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2021-2022
11-6-2020
Zolang de landelijke criteria voor lwoo en pro4 ook binnen Passend Onderwijs van kracht blijven, wordt daarmee samenhangend ook een lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten vastgesteld. Volgens artikel 15d, tweede lid, van het Inrichtingsbeslu...

Wijziging Subsidieregeling praktijkleren
11-6-2020
De wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren geeft uitvoering aan de door een Kamermeerderheid gesteunde motie-Heerma c.s.1 De motie is ingediend tijdens de behandeling van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het doel van deze wet is om de kosten- ...

Wijziging Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020
10-6-2020
Met het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 is geregeld in welke gevallen een leerling in het schooljaar 2020 is geslaagd of gezakt. De prestaties op het schoolexamen vormen de basis voor het eindcijfer, daarnaast zijn er mogelijkheden gecreeerd...

Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
9-6-2020
De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan en moet beter. Leerlingen, het bedrijfsleven en vervolgopleidingen hebben baat bij een verrijking van het theoretische leren met een pr...

Besluit staatsexamens VO BES 2020
8-6-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het examenjaar 2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens een volwaardig diploma met recht op doorstroo...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
5-6-2020
Wijziging mede in verband met wijzigingen door de eerste suppletoire begroting van OCW voor het begrotingsjaar 2020 en door de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2021-2022. Zie verder bij Toelichting van deze rege...

Instellingsbesluit beoordelingscommissie incidentele middelen voor leerlingendaling in het vo
5-6-2020
Op 1 mei 2020 is de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 in werking getreden. Op grond van deze regeling kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs subsidie aanvragen om te komen tot een levensvatbaar en kwali...

Besluit eindexamens voortgezet onderwijs BES 2020
5-6-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens, deelcertificaten of een volwaardig dipl...

E-mailservice regelingen OCW stopt per 1 augustus 2020
4-6-2020
Per 1 augustus 2020 stopt DUO met de e-mailservice Regelingen OCW. Door een noodzakelijke technische migratie van regelingen OCW op Instellingsinformatie zou DUO een nieuw e-mailservice moeten bouwen. Vanaf juni 2019 biedt de SDU met officielebekendmaking...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: