Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 19 van 19 ]November 2019

Wijziging subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
21-11-2019
De uurtarieven voor de subsidie voor de vervangingskosten van leerkrachten om de cursus cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs te kunnen volgen worden jaarlijks geindexeerd. De uurtarieven zijn vastgesteld op basis van de Regeling personele bekos...

Wijzigingsregeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES en RTOS en RSF BES en RSF 2000
21-11-2019
Deze ministeriele regeling wijzigt de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, de Regeling studiefinanciering 2000 (hierna: RSF 2000), de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (hierna: RTOS), en de Regeling studiefinanciering BES (hi...

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
20-11-2019
In het Convenant 'extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021' van oktober 2019 is onder andere afgesproken dat voor investeringen in het primair en voortgezet onderwijs 300 mln. Euro extra besch...

Wijziging diverse vo regelingen voor het verlengen regelingen en het vaststellen nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor kalenderjaar 2020
20-11-2019
Met deze wijzigingsregeling worden vijf bekostigings- en subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs aangepast. Het gaat hierbij om kleine technische aanpassingen, die primair betrekking hebben op de actualisatie van jaartallen, budgetten en bekostig...

Wijzigingsregeling verwantschapstabel educatieve minor
19-11-2019
De tabel in de bijlage van de Regeling verwantschap educatieve minor wordt uitgebreid met een aantal opleidingen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling subsidie zij-instroom voor 2019
13-11-2019
Deze regeling wijzigt de Regeling subsidie zij-instroom. Na 15 oktober 2019, de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn, is volgens de regeling bezien of er sprake is van onderuitputting bij een van de sectoren en of een verschuiving van budgetten tussen de...

Wijziging Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
12-11-2019
Deze regeling wijzigt de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren onder meer in verband met de indexatie van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2020 en doorvoering van enkele technische verbeteringen. Zie verder bij Toelichting van deze regel...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
1-11-2019
Mede door wijzigingen als gevolg van de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Instellingsbesluit begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wo
1-11-2019
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau en resulteert in 2022 in een eindrapport. Zie verder bij Toelichting van dit besluit.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: