Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 19 ]Juli 2019

Regeling voorzieningenplanning vo BES 2019
10-7-2019
Deze regeling bevat regels voor de voorzieningenplanning bij scholen, de startbekostiging en aanvullende bekostiging nieuwe school in het voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zie verder bij 'Toelichting' van deze r...

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020-2021
4-7-2019
Met deze Regeling wordt een lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten vastgesteld. De lijst bevat een limitatieve opsomming van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot een aanwijzing lwoo of toelaatbaarheid pro die ingediend worden bij d...


Juni 2019

Wijziging van de Regeling toetswijzer eindtoets PO
25-6-2019
Wijziging door aanpassing van het specifiek deel, onderdeel wereldorientatie. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020-2021
24-6-2019
Dit collegebesluit betreft de vaststelling van de afnameperiode, de tijdsduur en de wijze waarop de centrale eindtoets po wordt afgenomen in het schooljaar 2020-2021.

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019-2020
24-6-2019
Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 Toetsbesluit PO.

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021
24-6-2019
Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2021.

Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019-2021
12-6-2019
Met het beleidskader biedt de minister opnieuw ruimte aan tien bevoegde gezagen voor primair onderwijs (po) en tien bevoegde gezagen voor voortgezet onderwijs (vo) in het bekostigd onderwijs om aan de slag te gaan met het coachen van leraren en begeleiden...

Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
6-6-2019
De minister verstrekt jaarlijks subsidie aan de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO (hierna: Dienstencentrum) voor het faciliteren van het geven en verzorgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs op openbare scholen voor ten ho...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
3-6-2019
De aanpassingen van de Regeling financien hoger onderwijs hangen onder meer samen met de eerste herberekening van de rijksbijdrage 2019 in overeenstemming met de eerste suppletoire begroting 2019 van OCW. Zie verder bij 'Toelichting' van deze wijzigingsre...


Mei 2019

Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020
29-5-2019
Om alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld tijdig te informeren worden de elementcode-, opleidingencode-, vakcode- en examenonderdelencodetabellen in 1 regeling vastgesteld. Dat is wenselijk in verband met de onderlinge samenhang tussen de tabel...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: