Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 22 ]Mei 2019

Extra aanvraagperiode Subsidieregeling Tel mee met Taal
10-5-2019
Het Kabinet heeft bij zijn aanstelling besloten om structureel 5 miljoen Euro extra beschikbaar te stellen om de aanpak van laaggeletterdheid op korte termijn te versterken. Verder heeft de Minister van OCW het besluit genomen om het programma Tel mee met...

Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs
7-5-2019
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de afwijzing van de volgende aanvragen die zijn ingediend voor 1 november 2018 in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap.


April 2019

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
26-4-2019
Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen vastgesteld worden of worden geactualiseerd bij ministeriele regeling. Met deze regeling worden voor de veertiende keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bi...

Wijzigingsregeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs
25-4-2019
Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs met ingang van 1 april 2019 in die zin gewijzigd dat - naast een aanvulling van een nieuwe reeks van keuzedelen waaraan een certificaat wordt verbonden...

Besluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO's) Schooljaar 2019/2020
19-4-2019
In deze publicatie staat de goedkeuring van aanvragen voor de Regionale plannen onderwijsvoorzieningen voor het schooljaar 2019/2020.

Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018
16-4-2019
Voorkomen moet worden dat door het vervallen van de regeling problemen ontstaan met het afgeven van controleverklaringen op de jaarverslagen van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs over 2018. De regeling wordt voor bepaalde tijd opnieuw ingevoer...

Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs
9-4-2019
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de afwijzing van de volgende aanvragen die zijn ingediend voor 1 november 2018 in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap.

Wijziging Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 door wijziging vaststellingsdatum van het investeringsbudget
8-4-2019
DUO kan pas in het Ofb van november het investeringsbudget voor het komende jaar vaststellen. Het investeringsbudget voor 2019 wordt wel in september 2019 vastgesteld. In september 2019 vindt ook de eerste betaling plaats voor de maanden januari tot en me...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
5-4-2019
Wijziging door het regelen van aanvullende taken voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en door het stellen van beleidsregels over de toekenning van kwaliteitsbekostiging en tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs door de ver...


Maart 2019

Wijziging besluit tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000
28-3-2019
Wijziging van het besluit van 23 augustus 2014 tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 (Stcrt. 2014, 24573) in verband met een wijziging van de naam en zetel van een rechtsperso...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: