Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 30 ]Juni 2020

Besluit staatsexamens VO BES 2020
8-6-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het examenjaar 2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens een volwaardig diploma met recht op doorstroo...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
5-6-2020
Wijziging mede in verband met wijzigingen door de eerste suppletoire begroting van OCW voor het begrotingsjaar 2020 en door de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2021-2022. Zie verder bij Toelichting van deze rege...

Instellingsbesluit beoordelingscommissie incidentele middelen voor leerlingendaling in het vo
5-6-2020
Op 1 mei 2020 is de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 in werking getreden. Op grond van deze regeling kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs subsidie aanvragen om te komen tot een levensvatbaar en kwali...

Besluit eindexamens voortgezet onderwijs BES 2020
5-6-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens, deelcertificaten of een volwaardig dipl...

E-mailservice regelingen OCW stopt per 1 augustus 2020
4-6-2020
Per 1 augustus 2020 stopt DUO met de e-mailservice Regelingen OCW. Door een noodzakelijke technische migratie van regelingen OCW op Instellingsinformatie zou DUO een nieuw e-mailservice moeten bouwen. Vanaf juni 2019 biedt de SDU met officielebekendmaking...

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020
3-6-2020
Op 15 maart 2020 werd besloten dat naast scholen, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten ook kindercentra met ingang van 16 maart 2020 zouden worden gesloten in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Met de regulier...


Mei 2020

Doorstroomregeling vmbo - mbo 2020
30-5-2020
Door vernieuwingen in het vmbo en mbo is de regeling uit 2003 niet meer actueel en dient zij vervangen te worden, waarbij aangesloten moet worden bij de huidige en toekomstige situatie van het vmbo en mbo. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze r...

Wijziging Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
29-5-2020
Met deze wijziging wordt de berekening van het maximumbedrag waarvoor een mbo-instelling subsidie kan aanvragen op grond van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 gecorrigeerd. Zie de toelichting in de Staatscourant ...

Regeling register onderwijsdeelnemers
29-5-2020
De Regeling register onderwijsdeelnemers regelt een aantal onderwerpen voor de leveringen van gegevens door besturen van onderwijsinstellingen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als beheerder van het register onderwijsdeelnemers, en reg...

Wijziging Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
29-5-2020
De minister verstrekt subsidie aan opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen op basis van de Regeling tegemoetkoming opleidingsscholen 2019. Deze regeling wijzigt de subsidieregeling om mogelijk te maken dat in het schooljaar 2020-2021 aan acht extr...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: