Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 21 ]Juli 2019

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020-2021
4-7-2019
Met deze Regeling wordt een lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten vastgesteld. De lijst bevat een limitatieve opsomming van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot een aanwijzing lwoo of toelaatbaarheid pro die ingediend worden bij d...

Wijziging Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs ivm crebo 25469.
4-7-2019
In de bijlage bij de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs (hierna: de Regeling) zijn de opleidingen opgenomen waarbij mbo-instellingen aan degene die tot een opleiding wil worden toegelaten, aanvullende eisen mogen stellen. Een...


Juni 2019

Wijziging van de Regeling toetswijzer eindtoets PO
25-6-2019
Wijziging door aanpassing van het specifiek deel, onderdeel wereldorientatie. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling syllabi centrale examens vo 2021
24-6-2019
Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens vo 2021. Zie verder bij 'Toelichting' van de regeling.

Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020-2021
24-6-2019
Dit collegebesluit betreft de vaststelling van de afnameperiode, de tijdsduur en de wijze waarop de centrale eindtoets po wordt afgenomen in het schooljaar 2020-2021.

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019-2020
24-6-2019
Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 Toetsbesluit PO.

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021
24-6-2019
Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2021.

Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
20-6-2019
In het Nederlandse onderwijssysteem blijkt herhaaldelijk dat leerlingen van verschillende achtergronden verschillende kansen hebben in het onderwijs. Dit vraagt om een concrete aanpak van kansenongelijkheid. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019-2021
12-6-2019
Met het beleidskader biedt de minister opnieuw ruimte aan tien bevoegde gezagen voor primair onderwijs (po) en tien bevoegde gezagen voor voortgezet onderwijs (vo) in het bekostigd onderwijs om aan de slag te gaan met het coachen van leraren en begeleiden...

Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
6-6-2019
De minister verstrekt jaarlijks subsidie aan de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO (hierna: Dienstencentrum) voor het faciliteren van het geven en verzorgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs op openbare scholen voor ten ho...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: