Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 30 ]April 2019

Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs
9-4-2019
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de afwijzing van de volgende aanvragen die zijn ingediend voor 1 november 2018 in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap.

Wijziging Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 door wijziging vaststellingsdatum van het investeringsbudget
8-4-2019
DUO kan pas in het Ofb van november het investeringsbudget voor het komende jaar vaststellen. Het investeringsbudget voor 2019 wordt wel in september 2019 vastgesteld. In september 2019 vindt ook de eerste betaling plaats voor de maanden januari tot en me...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
5-4-2019
Wijziging door het regelen van aanvullende taken voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en door het stellen van beleidsregels over de toekenning van kwaliteitsbekostiging en tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs door de ver...


Maart 2019

Wijziging besluit tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000
28-3-2019
Wijziging van het besluit van 23 augustus 2014 tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 (Stcrt. 2014, 24573) in verband met een wijziging van de naam en zetel van een rechtsperso...

Rectificatie Ontwerpbesluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen Kerk, IJssel en Drecht
28-3-2019
In de Staatscourant van 6 maart 2019, nummer 11922 zijn de aanvragen, ingediend voor 1 november 2018, in het kader van de respectievelijke Regionale plannen onderwijsvoorzieningen, ter inzage gelegd. Helaas is de tekst voor het RPO Kerk, IJssel en Drecht ...

Wijziging Subsidieregeling lerarenbeurs
26-3-2019
Het budget voor de Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019 wordt met 22,2 miljoen Euro verlaagd ten opzichte van het budget van 2018. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Besluit verhoging subsidieplafond voor zij-instromers mbo voor 2018
25-3-2019
Met dit besluit wordt het subsidieplafond met terugwerkende kracht voor het kalenderjaar 2018 met 1,1 miljoen Euro verhoogd. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens Nt2 2019
21-3-2019
De Regeling beoordelingsnormen Staatsexamen Nt2 2019 is ten opzichte van de regeling uit 2015 geactualiseerd door de hervatting van het Staatsexamen Nt2. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo en de Regeling informatievoorziening WVO
21-3-2019
Op 1 januari 2017 is de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo (de regeling) in werking getreden. Op grond van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers.Op ...

Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs
21-3-2019
Deze regeling wijzigt de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) en betreft: - de toevoeging van een begripsbepaling voor 'doordecentralisatie'; - een technische verbetering van een verwijzing naar de Wet normering topinkomens; - een verduidelijking te...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: