Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 28 ]Maart 2020

Wijziging Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020
17-3-2020
Vanwege de wijziging van de periode waarin bijzondere bekostiging wordt verstrekt. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Eerste Regeling bekostiging personeel po 2020-2021 en vaststelling bedragen ondersteuning leerlingen po en vo 2020-2021
17-3-2020
De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling worden voor het schooljaar 2020-2021 de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
11-3-2020
Zie verder bij de regeling en Toelichting van deze regeling.

Ontwerpbesluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO), schooljaar 2020/2021
5-3-2020
Zie verder bij het ontwerpbesluit.


Februari 2020

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
25-2-2020
Zie de regeling en de toelichting op de regeling.

Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
21-2-2020
Ten opzichte van de vorige regeling wordt de regio-indeling op 1 onderdeel gewijzigd. Op verzoek van de samenwerkingsverbanden VO2504 en VO 2506 worden deze samengevoegd tot 1 samenwerkingsverband, namelijk VO2506. Zie verder bij Toelichting van deze rege...

Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
20-2-2020
De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt op twee punten aangepast: de bedragen per kilometer worden gewijzigd en de subsidieplafonds voor de schooljaren 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023 worden per jaar verhoogd. Zie artikel 1 en de toelichtin...

Wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023
20-2-2020
De Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 wordt op drie punten aangepast. Zie artikel 2 en de toelichting op artikel 2 van de regeling.

Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
16-2-2020
Op 17 september 2019 is de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg in werking getreden1 (hierna: regeling). Op grond van deze regeling kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidie voor publiek-private samenwerking van meerdere instelli...

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
11-2-2020
Op verzoek van de PO-Raad vindt in maart 2020 een correctie plaats, zodat de verdeling van deze middelen voor verschillende onderwijssoorten in balans wordt gebracht. Met deze regeling wordt deze correctie ten behoeve van speciale scholen voor basisonderw...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: