Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 28 ]September 2019

Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2020-2021
9-9-2019
Jaarlijks worden de lesgeld- en cursusgeldtarieven vastgesteld in verband met de wettelijk voorgeschreven jaarlijkse indexering. Deze regeling stelt de tarieven voor 2020-2021 vast.

Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
9-9-2019
Regels voor de subsidieverstrekking voor het ontwikkelen van flexibel beroepsonderwijs voor werkenden en werkzoekenden in een andere leerweg dan de beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020
6-9-2019
De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020 is op 26 juni 2019 (Staatscourant 2019, 35044) gepubliceerd. Met deze wijzigingsregeling worden de rijen 5374, 5375, 5376, 5377, 5378 en 5379 uit bijlage II 'Opleidingencodetabel Volwasseneneducatie...

Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018-2019
4-9-2019
De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2018-2019 worden de al eerder vastgestelde en aangepaste prijzen en bedragen, die daarvoor noodzakelijk zijn, geactualiseerd...

Wijziging Regeling financi�n hoger onderwijs
2-9-2019
Met deze regeling wordt de Regeling financi�n hoger onderwijs gewijzigd. De aanpassingen van de Regeling financien hoger onderwijs hangen onder meer samen met de berekening van de rijksbijdrage 2020 in overeenstemming met de eerste ontwerpbegroting 2020 v...


Augustus 2019

Mededeling inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren
29-8-2019
Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.

Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs
29-8-2019
Wijziging in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Zevenaar. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
26-8-2019
Op grond van het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo is het voor instellingen mogelijk om geregionaliseerde kwalificaties vorm te geven. Het biedt instellingen de mogelijkheid om een kwalificatie te ontwikkelen die...

Besluit vaststelling van subsidieplafonds van Subsidieregeling praktijkleren 2018-2019
23-8-2019
In dit besluit worden de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018-2019 bekendgemaakt.

Regeling bekostiging personeel PO BES 2019-2020
21-8-2019
Regeling bekostiging personeel PO BES 2019-2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: