Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 19 ]December 2019

Verlenging Regeling lente- en zomerscholen vo kalenderjaar 2020
12-12-2019
Met deze wijzigingsregeling wordt de subsidieregeling met 1 jaar verlengd tot en met 2020. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het bij de begrotingsbehandeling OCW 2019 ingediende en met algemene stemmen aangenomen amendement. Zie verder bij Toelichting ...

Regeling leerresultaten PO 2020
11-12-2019
Een nieuwe regeling is nodig, omdat het oude onderwijsresultatenmodel niet langer voldoet. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn: voor elke eindtoets gold een aparte beoordelingswijze, omdat de beoordeling gebaseerd was op de gemiddelde eindtoetssco...

Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
10-12-2019
Het personeelstekort in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is een groot en urgent maatschappelijk probleem. Het aanpakken daarvan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zie verder bij 'Toelichting...

Wijziging Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019-2020
10-12-2019
De wijziging betreft de aanpassing van de bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


November 2019

Wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
26-11-2019
Na de aanvraagperiode is gebleken dat het subsidieplafond vanwege de grote hoeveelheid aanvragen is overschreden. Om aan deze aanvragen alsnog tegemoet te kunnen komen, is ervoor gekozen om het subsidieplafond over schooljaar 2019-2020 met terugwerkende k...

Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021
25-11-2019
De aanmeldprocedure voor het Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2021 is op 25 september 2019 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Wie wil deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2021 kan zich vana...

Wijziging Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020
25-11-2019
Met het oog op de uitbreiding van afnamecapaciteit van de Staatsexamens Nt2 worden de afnamelocaties van de Inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2 per 1 maart generiek gemaakt. Zie verder bij Toelichting van dit besluit.

Wijziging Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019-2021
25-11-2019
Bij de loting heeft zich onbedoeld de situatie voorgedaan dat er aanvragen moeten worden afgewezen in verband met de waarborgen voor regionale spreiding, terwijl er nog vrije plekken zijn in andere categorieen. Daarom wordt met deze wijziging - met terugw...

Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2021
25-11-2019
Deze regeling betreft de vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal voor het examenjaar 2021. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Regeling houdende de intrekking of wijziging van verschillende regelingen door de normalisering van de rechtspositie van het personeel in de OCW-sectoren
21-11-2019
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123) (hierna: Wnra) wordt het private arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren. De Wnra treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het doel van deze wet is de rechtsp...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: