Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 25 ]Februari 2020

Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
16-2-2020
Op 17 september 2019 is de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg in werking getreden1 (hierna: regeling). Op grond van deze regeling kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidie voor publiek-private samenwerking van meerdere instelli...

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
11-2-2020
Op verzoek van de PO-Raad vindt in maart 2020 een correctie plaats, zodat de verdeling van deze middelen voor verschillende onderwijssoorten in balans wordt gebracht. Met deze regeling wordt deze correctie ten behoeve van speciale scholen voor basisonderw...

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
5-2-2020
Deze Regeling bevat meerdere aanpassingen, wijzigingen en bijlages. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Wijziging subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar door verhoging subsidieplafond 2020
4-2-2020
De subsidieregeling heeft als doel het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2020
3-2-2020
In deze regeling worden de vakken aangewezen welke in het tweede tijdvak van de centrale examens vo niet op de eigen school worden afgenomen. Deze centrale examens worden op een centrale plek in het land door het College voor Toetsen en Examens als onderd...

Wijziging vaststelling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo
3-2-2020
De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het CvTE stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2020.

Wijziging Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens vo en Staatsexamens vo BES 2015
3-2-2020
Met deze regeling worden de bijlagen 1, 2 en 3 bij de Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens vo en Staatsexamens vo BES 2015 vervangen.


Januari 2020

Subsidieplafond van de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor het kalenderjaar 2020
31-1-2020
Deze regeling strekt tot (i) het toevoegen van een subsidieplafond voor 2020 aan de subsidieregeling, (ii) de toevoeging van een inhoudelijke lijn voor een doorstroomprogramma en (iii) een verlenging van de regeling. Zie verder bij Toelichting van deze re...

Instellingsbesluit Tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject
31-1-2020
Het kabinet werkt een nieuw inburgeringsstelsel uit. In het nieuwe inburgeringsstelsel staat het bereiken van B1-taalniveau volgens het Europees referentiekader centraal net als de Nederlandse maatschappij goed leren kennen. Dit in combinatie met zo snel ...

Wijziging Regeling modellen diploma's VO BES
24-1-2020
De diploma's, certificaten en cijferlijsten voor de staatsexamens VO moeten (evenals de diploma's, certificaten en cijferlijsten die vo-scholen zelf uitreiken) voldoen aan vastgestelde modellen. Deze modellen zijn bij een ministeriele regeling vastgesteld...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: