Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 35 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 35 ]Oktober 2019

Wijziging Instellingsbesluit Commissie begaafdheid po en vo
11-10-2019
Met dit besluit wijzigen wordt de vergoeding van de commissie gewijzigd, omdat de vergoeding in het oorspronkelijke besluit onredelijk uitkwam. Tevens is in artikel 10 het jaartal 2020 toegevoegd.

Wijziging Regeling informatievoorziening WPO/WEC
11-10-2019
Deze aanpassing is het gevolg van het feit dat de eindtoets vanaf het schooljaar 2019/2020 ook verplicht is voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (Stb. 2014, 13 en Stb. 2019, 217). In de bijlagen bij de Regeling informat...

Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen PO en VO 2019-2020
10-10-2019
In deze regeling voor het schooljaar 2019-2020 worden de al eerder vastgestelde prijzen en bedragen, die daarvoor noodzakelijk zijn, geactualiseerd. Gekozen is om de eerdere regeling voor 2019-2020 in te trekken en de regeling, nu met de geactualiseerde p...

Wijziging Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs oktober 1019
9-10-2019
Een nieuwe reeks keuzedelen wordt vastgesteld waarvoor een mbo-instelling een certificaat kan uitreiken aan een student. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen door gebiedswijzigingen per 1 januari 2019
8-10-2019
Met ingang van 1 januari 2019 zijn gemeenten gevormd als gevolg van een herindeling. De nieuwe normen die bij deze regeling worden vastgesteld treden 1 januari 2020 in werking. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


September 2019

Wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor 2019
27-9-2019
De aanleiding voor deze wijziging is dat de subsidieplafonds voor het primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs van de Regeling subsidie zij-instroom zijn bereikt, terwijl nog niet alle aanvragen zijn toegekend vanwege onvoldoende budget. Zie verde...

Wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds
27-9-2019
De aanleiding voor deze wijziging is dat de subsidieplafonds voor het primair en voortgezet onderwijs na de verhoging op 24 juli 2019 opnieuw zijn bereikt. Het lerarentekort is een beleidsprioriteit en daarom worden de subsidieplafonds met deze wijziging ...

Wijziging Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en wijziging Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo 2019 en 2020
27-9-2019
Deze regeling bevat een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) vo. De Regeling exploitatiekosten en de Regeling gpl bepalen de hoogte van de reguliere beko...

Wijziging Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po subsidieplafond 2019-2020
26-9-2019
Door de wijziging van deze subsidieregeling is het subsidieplafond voor het schooljaar 2019-2020 nu vastgesteld op 2,5 miljoen Euro. Zie 'Toelichting' bij deze regeling.

Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverbanden po en vo 2020
25-9-2019
De programma's van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materiele instandhouding. In deze regeling staan de bedragen voor 2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: