Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Juli 2020

Met ingang van 1 augustus stopt DUO de e-mailservice regelingen OCW
30-7-2020
Dit is het derde en laatste e-mailbericht hierover. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties (KOOP) biedt een gratis abonneeservice op een bericht van de Staatscourant. Lees meer over dit abonnement op onze website Zakelijk.

Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO), schooljaar 2020/2021
16-7-2020
Het RPO regio Maastricht-Parkstad-Heuvelland (RPO-20/020) is met positief resultaat getoetst aan de in de referte genoemde wet- en regelgeving. Mijn besluit heeft uitsluitend betrekking op de voor bekostiging in aanmerking gebrachte onderwijsvoorzieningen...

Wijziging Regeling verwantschapstabel educatieve minor - tabel Verwante opleidingen educatieve minor 2020/2021
10-7-2020
De tabel in de bijlage van de Regeling verwantschap educatieve minor wordt uitgebreid Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Wijziging Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo vaststellen bedragen 2020 en 2021
10-7-2020
Deze regeling bevat een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo. De Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke g...

Wijziging Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs in 2018 - splitsing van de gemeente Hellevoetsluis
9-7-2020
Met ingang van 1 januari 2018 maakt de kern Oudenhoorn deel uit van de gemeente Hellevoetsluis. Op 10 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van die gemeente besloten om op grond van artikel 155, eerste lid, van de Wet op het prima...

Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5
9-7-2020
Op grond van deze subsidieregeling kan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media subsidie verstrekken voor de uitvoering van de convenanten met als doel het terugdringen van het lerarentekort in het primair onderwijs in de gemeenten Amsterd...

Wijziging Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 - invoering nieuw financieringsmodel voor opleidingsscholen
7-7-2020
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, en de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de Vereniging voor Hogescholen en de VSNU hebben de gezamenlijke ambitie om van 'Samen Opleiden en Professionalis...

Besluit Bevoegdhedencommissie vo III
3-7-2020
Met dit besluit wordt de Bevoegdhedencommissie vo (zie Stcrt. 2017, 70172, van 8 december 2017, en Stcrt. 2019, 33818, van 11 juni 2019, verder: de commissie) wederom opnieuw ingesteld en voortgezet. Hoewel de commissie een andere rol krijgt, blijft het d...

Wijziging examenreglement staatsexamens vo 2020
3-7-2020
Met deze wijziging worden de gevolgen geregeld voor het eindexamenreglement staatsexamen vo 2020 en het eindexamenreglement staatsexamens vo 2020 BES, van het Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020. Dat besluit werd eerder aangekondigd in de Kame...

Regeling codetabellen school- en studiejaar 2020-2021
3-7-2020
Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld worden de elementcode, opleidingencode-, vakcode- en examenonderdelencodetabellen in 1 regeling vastgesteld. Dat is wenselijk in verband met de onderlinge samenhan...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: