Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Juni 2020

Besluit aanvraag ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs
24-6-2020
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de goedkeuring van de volgende aanvraag die is ingediend in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap. Zie verder bij dit besluit en de toelichti...

Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2021
22-6-2020
Volgens artikel 10, tweede lid van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal stelt het College voor Toetsen en Examens het examenreglement vast. Het in de bijlage bij deze regeling opgenomen examenreglement Staatsexamens Nt2 2021 strekt, onvermin...

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2020-2021
22-6-2020
Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 van het Toetsbesluit PO. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2021-2022
22-6-2020
Steeds jaarlijks stelt het College voor Toetsen en Examens de afnameperiode vast voor de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Zie de toelichting in de Staatscourant bij dit besluit.

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
18-6-2020
Met deze regeling wordt de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo aangepast als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Door de uitbraak van COVID-19 moeten scholen in het voortgezet onderwijs sinds 16 maart onderwijs op afstand verzor...

Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19
18-6-2020
Het behoeft geen nadere toelichting dat de uitbraak van COVID-19 veelvormige en vergaande maatschappelijke gevolgen heeft. Ook de ontvangers of aanvragers van subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voor...

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2021-2022
11-6-2020
Zolang de landelijke criteria voor lwoo en pro4 ook binnen Passend Onderwijs van kracht blijven, wordt daarmee samenhangend ook een lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten vastgesteld. Volgens artikel 15d, tweede lid, van het Inrichtingsbeslu...

Wijziging Subsidieregeling praktijkleren
11-6-2020
De wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren geeft uitvoering aan de door een Kamermeerderheid gesteunde motie-Heerma c.s.1 De motie is ingediend tijdens de behandeling van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het doel van deze wet is om de kosten- ...

Wijziging Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020
10-6-2020
Met het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 is geregeld in welke gevallen een leerling in het schooljaar 2020 is geslaagd of gezakt. De prestaties op het schoolexamen vormen de basis voor het eindcijfer, daarnaast zijn er mogelijkheden gecreeerd...

Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
9-6-2020
De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan en moet beter. Leerlingen, het bedrijfsleven en vervolgopleidingen hebben baat bij een verrijking van het theoretische leren met een pr...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: