Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 25 ]Juni 2020

Wijziging Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
26-6-2020
De Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen wordt met 1 jaar verlengd. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Wijziging Beleidsregel pilot pro/vbo
24-6-2020
De beleidsregel is uitgebreid met de nieuwe artikelen 2a, 4b en 5b om nogmaals 30 nieuwe scholencombinaties aan te wijzen om drie maal een pro/vbo-onderbouwklas in te richten. Hierbij is verduidelijkt dat een scholencombinatie uit 1 pro-school bestaat en ...

Besluit aanvraag ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs
24-6-2020
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de goedkeuring van de volgende aanvraag die is ingediend in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap. Zie verder bij dit besluit en de toelichti...

Wijziging Besluit tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017
22-6-2020
Zie het besluit en de bijlagen in de Staatscourant.

Regeling examenprotocol centrale examinering mbo
22-6-2020
In het examenprotocol wordt een aantal randvoorwaarden beschreven die de examencommissie in acht dient te nemen bij de organisatie van de centrale examinering. Deze richtlijnen dienen ervoor dat de afnamecondities voor de deelnemers gelijk zijn. Zie de to...

Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2021-2022
22-6-2020
De tijdvakken als bedoeld in artikel 6, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB waarbinnen de centrale examens in het mbo kunnen worden afgenomen, worden in deze regeling periodes genoemd. Met deze regeling stelt het Colle...

Regeling syllabi centrale examens vo 2022
22-6-2020
Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs (vo). De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs. In d...

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022
22-6-2020
Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens worden afgenomen van het eindexamen 2022.

Regeling examenreglement staatsexamens vo 2021
22-6-2020
Deze regeling betreft de vaststelling van het examenreglement voor de staatsexamens voortgezet onderwijs en het examenreglement staatsexamens voorgezet onderwijs BES 2021. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2021
22-6-2020
Volgens artikel 10, tweede lid van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal stelt het College voor Toetsen en Examens het examenreglement vast. Het in de bijlage bij deze regeling opgenomen examenreglement Staatsexamens Nt2 2021 strekt, onvermin...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: