Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]Februari 2020

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
25-2-2020
Zie de regeling en de toelichting op de regeling.

Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
21-2-2020
Ten opzichte van de vorige regeling wordt de regio-indeling op 1 onderdeel gewijzigd. Op verzoek van de samenwerkingsverbanden VO2504 en VO 2506 worden deze samengevoegd tot 1 samenwerkingsverband, namelijk VO2506. Zie verder bij Toelichting van deze rege...

Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
20-2-2020
De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt op twee punten aangepast: de bedragen per kilometer worden gewijzigd en de subsidieplafonds voor de schooljaren 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023 worden per jaar verhoogd. Zie artikel 1 en de toelichtin...

Wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023
20-2-2020
De Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 wordt op drie punten aangepast. Zie artikel 2 en de toelichting op artikel 2 van de regeling.

Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
16-2-2020
Op 17 september 2019 is de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg in werking getreden1 (hierna: regeling). Op grond van deze regeling kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidie voor publiek-private samenwerking van meerdere instelli...

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
11-2-2020
Op verzoek van de PO-Raad vindt in maart 2020 een correctie plaats, zodat de verdeling van deze middelen voor verschillende onderwijssoorten in balans wordt gebracht. Met deze regeling wordt deze correctie ten behoeve van speciale scholen voor basisonderw...

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
5-2-2020
Deze Regeling bevat meerdere aanpassingen, wijzigingen en bijlages. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Wijziging subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar door verhoging subsidieplafond 2020
4-2-2020
De subsidieregeling heeft als doel het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2020
3-2-2020
In deze regeling worden de vakken aangewezen welke in het tweede tijdvak van de centrale examens vo niet op de eigen school worden afgenomen. Deze centrale examens worden op een centrale plek in het land door het College voor Toetsen en Examens als onderd...

Wijziging vaststelling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo
3-2-2020
De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het CvTE stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2020.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: