Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 19 van 19 ]September 2019

Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's 2020
18-9-2019
Deze bekendmaking stelt het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor het cohort 2020 (het vierde cohort) vast op 5.516.100 Euro. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Wijziging regelingen vo voor vaststellen nieuwe bedragen 2019
16-9-2019
Met deze wijzigingsregeling worden de Regeling Prestatiebox vo en de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019 aangepast. De aanpassing van deze twee regelingen voor het voortgezet onderwijs is het gevolg van de bijdrage die het kabinet in...

Wijziging Regeling regionaal investeringsfonds mbo en Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 inzake cofinanciering
12-9-2019
Met deze regeling worden de Regeling regionaal investeringsfonds mbo en de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 gewijzigd. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 wijzigen subsidieplafond
11-9-2019
Door een loon- en prijsbijstelling in de voorjaarsnota 2019 wijzigen de beschikbare budgetten voor het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2020-2021
9-9-2019
Jaarlijks worden de lesgeld- en cursusgeldtarieven vastgesteld in verband met de wettelijk voorgeschreven jaarlijkse indexering. Deze regeling stelt de tarieven voor 2020-2021 vast.

Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
9-9-2019
Regels voor de subsidieverstrekking voor het ontwikkelen van flexibel beroepsonderwijs voor werkenden en werkzoekenden in een andere leerweg dan de beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020
6-9-2019
De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020 is op 26 juni 2019 (Staatscourant 2019, 35044) gepubliceerd. Met deze wijzigingsregeling worden de rijen 5374, 5375, 5376, 5377, 5378 en 5379 uit bijlage II 'Opleidingencodetabel Volwasseneneducatie...

Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018-2019
4-9-2019
De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2018-2019 worden de al eerder vastgestelde en aangepaste prijzen en bedragen, die daarvoor noodzakelijk zijn, geactualiseerd...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
2-9-2019
Met deze regeling wordt de Regeling financien hoger onderwijs gewijzigd. De aanpassingen van de Regeling financien hoger onderwijs hangen onder meer samen met de berekening van de rijksbijdrage 2020 in overeenstemming met de eerste ontwerpbegroting 2020 v...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: