Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 12 ]Juli 2019

Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
17-7-2019
Per 1 augustus 2018 zijn de bekwaamheidseisen voor instructeurswerkzaamheden in het middelbaar beroepsonderwijs (hierna: mbo) in werking getreden (Stb. 2018, 123). Beoogd is met deze bekwaamheidseisen de kwaliteit van de instructeurs in het mbo te waarbor...

Wijziging Beleidsregel pilot pro/vbo
16-7-2019
In de beleidsregel is geregeld, dat de aanvraag wordt voorzien van een schriftelijk bewijs van instemming van de medezeggenschapsraad van de pro-school, de school voor vbo en het samenwerkingsverband waartoe de pro-school behoort. Dit blijkt voor veel sch...

Wijziging Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort ivm verhogen van subsidieplafonds
15-7-2019
De aanleiding voor deze wijziging is dat de subsidieplafonds voor het primair en voortgezet onderwijs zijn bereikt. Het lerarentekort is een beleidsprioriteit en daarom worden de subsidieplafonds met deze wijziging verhoogd. Zie verder bij 'Toelichting' v...

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
12-7-2019
Deze regeling introduceert een systematiek van peer-review. Het past niet bij de huidige ontwikkeling van het Samen Opleiden en Professionaliseren om vast te houden aan beoordeling door de NVAO. Met de groei van het werkplekleren is dit steeds meer integr...

Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs
10-7-2019
Wijziging wegens het vervallen van alle oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma's van voor de vernieuwing van het vmbo en wegens de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma's voor de profielvakken in het vmbo.

Regeling voorzieningenplanning vo BES 2019
10-7-2019
Deze regeling bevat regels voor de voorzieningenplanning bij scholen, de startbekostiging en aanvullende bekostiging nieuwe school in het voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zie verder bij 'Toelichting' van deze r...

Wijziging Uitvoeringsregeling WEB 2007 ivm de vaststelling van de vaste voet en de prijs per leerling vbo 2019 en 2020
9-7-2019
In de Uitvoeringsregeling WEB 2007 worden de bedragen bekendgemaakt die zien op de rijksbijdrage voor personeels-, exploitatie- en huisvestingskosten van een agrarisch opleidingscentrum (aoc) voor wat betreft het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Met ...

Wijziging Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
8-7-2019
De aanpassing van de beleidsregel betreft een specifiek onderdeel van de opdracht aan de instellingen voor hoger onderwijs zoals geformuleerd in artikel 1.3, vijfde lid, van de WHW. Naar aanleiding van de Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs he...

Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
8-7-2019
Zie bij 'Toelichting' van deze regeling. Een tabel geeft een nadere uitwerking van de criteria waarop een subsidieaanvraag wordt beoordeeld.

Wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom
8-7-2019
Wijziging door de bekendmaking van een subsidieplafond voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in beta en techniekopleidingen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: