Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Mei 2019

Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020
29-5-2019
Om alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld tijdig te informeren worden de elementcode-, opleidingencode-, vakcode- en examenonderdelencodetabellen in 1 regeling vastgesteld. Dat is wenselijk in verband met de onderlinge samenhang tussen de tabel...

Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs
24-5-2019
Wijziging in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Leeuwarden. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
23-5-2019
Deze Regeling bevat meerdere aanpassingen, wijzigingen en bijlages. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) Kerk, IJssel en Drecht, 2019/2020
23-5-2019
De aanvulling op het RPO Kerk, IJssel, Drecht is met positief resultaat getoetst. Zie Motivering bij dit besluit.

Wijziging Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs door verlengen van aanvraagtermijn
14-5-2019
Aanleiding voor deze wijziging is dat de aanvraagtermijn voor subsidie op grond van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs is afgelopen, maar dat de urgentie van het in dienst nemen en het goed begeleiden van herintreders in het onderwi...

Wijziging Regeling informatievoorziening WPO/WEC door aanpassing van de gewichtenregeling
14-5-2019
In de bijlagen bij de Regeling informatievoorziening WPO/WEC zijn programma's van eisen (PvE's) opgenomen. Deze worden regelmatig geactualiseerd, zodat de gegevenslevering van alle scholen optimaal aansluit bij de behoefte aan beleids- en bekostigingsgege...

Wijziging Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het po, en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC en vervallen van de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017-2018 tot en met 2020-2021
14-5-2019
Met deze regeling wordt een wijziging doorgevoerd in de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC. De Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaa...

Wijziging regeling examenprogramma Nt2 2019 en 2020
13-5-2019
De Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019 en de regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020 zijn op enkele punten aangepast als gevolg van de hervatting van de Staatsexamens Nt2. Deze herziening van wekelijkse afnames voor alle onderdelen van...

Extra aanvraagperiode Subsidieregeling Tel mee met Taal
10-5-2019
Het Kabinet heeft bij zijn aanstelling besloten om structureel 5 miljoen Euro extra beschikbaar te stellen om de aanpak van laaggeletterdheid op korte termijn te versterken. Verder heeft de Minister van OCW het besluit genomen om het programma Tel mee met...

Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs
7-5-2019
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de afwijzing van de volgende aanvragen die zijn ingediend voor 1 november 2018 in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: