Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]April 2019

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
26-4-2019
Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen vastgesteld worden of worden geactualiseerd bij ministeriele regeling. Met deze regeling worden voor de veertiende keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bi...

Wijzigingsregeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs
25-4-2019
Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs met ingang van 1 april 2019 in die zin gewijzigd dat - naast een aanvulling van een nieuwe reeks van keuzedelen waaraan een certificaat wordt verbonden...

Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
23-4-2019
Met dit besluit wordt het Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland ingetrokken. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019 - 2023 in werking treedt. Zie verder...

Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019-2023
23-4-2019
Deze regeling vervangt de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2014-2018. De regeling is in zijn geheel herzien, omdat de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS op 1 april 2016 in werking is getreden en dit gevolgen heeft voor subsid...

Besluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO's) Schooljaar 2019/2020
19-4-2019
In deze publicatie staat de goedkeuring van aanvragen voor de Regionale plannen onderwijsvoorzieningen voor het schooljaar 2019/2020.

Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018
16-4-2019
Voorkomen moet worden dat door het vervallen van de regeling problemen ontstaan met het afgeven van controleverklaringen op de jaarverslagen van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs over 2018. De regeling wordt voor bepaalde tijd opnieuw ingevoer...

Wijziging Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015
15-4-2019
Deze wijzigingsregeling wijzigt artikel 21 Termijnen van inzage.

Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020-2021
15-4-2019
In deze publicatie staan de tijdvakken van de centrale examinering mbo voor het studiejaar 2020-2021.

Regeling PTA staatsexamens vo 2020
15-4-2019
Deze Regeling betreft de vaststelling van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de staatsexamens vo en vo BES 2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2021
15-4-2019
In dit besluit ziet u het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: