Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]Februari 2019

Ontwerpbesluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen 2019-2020
22-2-2019
In deze publicatie staat het voornemen tot goedkeuring van aanvragen voor de Regionale plannen onderwijsvoorzieningen voor het schooljaar 2019-2020.

Convenant verdeling verwerkersverantwoordelijkheid schoolleidersregister primair onderwijs
22-2-2019
Het doel van dit convenant is om afspraken vast te leggen tussen de Stichting en OCW hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het laten verwerken van Persoonsgegevens in het kader van het Register wordt vormgegeven, het met in acht nemen van alle ver...

Wijziging Subsidieregeling doorstroomprogramma's po - vo
20-2-2019
Deze wijziging betreft enkele beleidsmatige wijzigingen en het publiceren van het subsidieplafond voor 2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
19-2-2019
Dit nieuwe kader beoogt het eigenaarschap van docenten en studenten over de opleidingen te bevestigen en de administratieve lasten rond accreditatie bij de opleidingen en instellingen te verminderen. Tegelijkertijd dient het stelsel voldoende robuust te z...

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019 en Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023
15-2-2019
Door middel van deze wijzigingsregeling ontvangen ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aanvullende bekostiging ter verbetering van het technisch onderwijs. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
12-2-2019
Het betreft een algemene ontheffing voor de groep pabo-gediplomeerden die een certificaat Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader hebben. Zie verder bij 'Toelichting' van deze dit besluit.

Wijziging Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
12-2-2019
Met deze wijziging wordt de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo aangevuld met een mogelijkheid voor leraren uit het primair onderwijs om met een aanvullend certificaat les te geven in de onderbouw van de basis- en ...

Onderzoekskaders Nederlands onderwijs in het buitenland 2019
12-2-2019
Bij dit besluit worden de nieuwe onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland vastgesteld. Het toezicht op het Nederlands onderwijs in het buitenland werd tot nu toe uitgeoefend op basis van kade...

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
11-2-2019
Deze Regeling bevat meerdere aanpassingen, wijzigingen en bijlages. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
11-2-2019
De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of schoolleider op grond van de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo wordt verlengd tot 1 augustus 2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze re...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: