Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]November 2019

Wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
26-11-2019
Na de aanvraagperiode is gebleken dat het subsidieplafond vanwege de grote hoeveelheid aanvragen is overschreden. Om aan deze aanvragen alsnog tegemoet te kunnen komen, is ervoor gekozen om het subsidieplafond over schooljaar 2019-2020 met terugwerkende k...

Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021
25-11-2019
De aanmeldprocedure voor het Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2021 is op 25 september 2019 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Wie wil deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2021 kan zich vana...

Wijziging Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020
25-11-2019
Met het oog op de uitbreiding van afnamecapaciteit van de Staatsexamens Nt2 worden de afnamelocaties van de Inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2 per 1 maart generiek gemaakt. Zie verder bij Toelichting van dit besluit.

Wijziging Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019-2021
25-11-2019
Bij de loting heeft zich onbedoeld de situatie voorgedaan dat er aanvragen moeten worden afgewezen in verband met de waarborgen voor regionale spreiding, terwijl er nog vrije plekken zijn in andere categorieen. Daarom wordt met deze wijziging - met terugw...

Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2021
25-11-2019
Deze regeling betreft de vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal voor het examenjaar 2021. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Regeling houdende de intrekking of wijziging van verschillende regelingen door de normalisering van de rechtspositie van het personeel in de OCW-sectoren
21-11-2019
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123) (hierna: Wnra) wordt het private arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren. De Wnra treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het doel van deze wet is de rechtsp...

Wijziging subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
21-11-2019
De uurtarieven voor de subsidie voor de vervangingskosten van leerkrachten om de cursus cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs te kunnen volgen worden jaarlijks geindexeerd. De uurtarieven zijn vastgesteld op basis van de Regeling personele bekos...

Wijzigingsregeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES en RTOS en RSF BES en RSF 2000
21-11-2019
Deze ministeriele regeling wijzigt de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, de Regeling studiefinanciering 2000 (hierna: RSF 2000), de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (hierna: RTOS), en de Regeling studiefinanciering BES (hi...

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
20-11-2019
In het Convenant 'extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021' van oktober 2019 is onder andere afgesproken dat voor investeringen in het primair en voortgezet onderwijs 300 mln. Euro extra besch...

Wijziging diverse vo regelingen voor het verlengen regelingen en het vaststellen nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor kalenderjaar 2020
20-11-2019
Met deze wijzigingsregeling worden vijf bekostigings- en subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs aangepast. Het gaat hierbij om kleine technische aanpassingen, die primair betrekking hebben op de actualisatie van jaartallen, budgetten en bekostig...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: