Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Oktober 2019

Wijziging Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio's
30-10-2019
Met deze regeling wordt de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio's gewijzigd. Op deze manier kan uitvoering worden gegeven aan deze regeling bij een fusie van instellingen of bij overdracht van opleidi...

Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo
17-10-2019
De branchecode bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur, aanbevelingen aan raden van toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeli...

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
14-10-2019
Met deze wijzigingsregeling worden voor de zestiende keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Instellingsbesluit Commissie begaafdheid po en vo
11-10-2019
Met dit besluit wijzigen wordt de vergoeding van de commissie gewijzigd, omdat de vergoeding in het oorspronkelijke besluit onredelijk uitkwam. Tevens is in artikel 10 het jaartal 2020 toegevoegd.

Wijziging Regeling informatievoorziening WPO/WEC
11-10-2019
Deze aanpassing is het gevolg van het feit dat de eindtoets vanaf het schooljaar 2019/2020 ook verplicht is voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (Stb. 2014, 13 en Stb. 2019, 217). In de bijlagen bij de Regeling informat...

Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen PO en VO 2019-2020
10-10-2019
In deze regeling voor het schooljaar 2019-2020 worden de al eerder vastgestelde prijzen en bedragen, die daarvoor noodzakelijk zijn, geactualiseerd. Gekozen is om de eerdere regeling voor 2019-2020 in te trekken en de regeling, nu met de geactualiseerde p...

Wijziging Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs oktober 1019
9-10-2019
Een nieuwe reeks keuzedelen wordt vastgesteld waarvoor een mbo-instelling een certificaat kan uitreiken aan een student. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen door gebiedswijzigingen per 1 januari 2019
8-10-2019
Met ingang van 1 januari 2019 zijn gemeenten gevormd als gevolg van een herindeling. De nieuwe normen die bij deze regeling worden vastgesteld treden 1 januari 2020 in werking. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: