Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 18 van 18 ]September 2018

Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018-2019
12-9-2018
De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling voor het schooljaar 2018-2019 worden de al eerder vastgestelde prijzen en bedragen, die daarvoor noodzakelijk zijn, geactualiseerd. Gekozen is o...

Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) Utrecht Stad 2018-2019
11-9-2018
Besluit aanvulling op Regionaal plan onderwijsvoorzieningen Utrecht Stad Schooljaar 2018-2019

Wijzigingsregeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
10-9-2018
Met deze regeling worden de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 en de Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo gewijzigd. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po door vaststelling van subsidieplafond 2018-2019
9-9-2018
In artikel 4 van de Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs staat dat het subsidieplafond voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op 7,8 miljoen Euro. Door de wijziging van deze subsidieregeling is het subsid...

Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2019-2020
6-9-2018
Jaarlijks worden de lesgeld- en cursusgeldtarieven vastgesteld in verband met de wettelijk voorgeschreven jaarlijkse indexering. Bijgevoegde regeling stelt de tarieven voor 2019-2020 vast.

Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs
4-9-2018
In dit besluit staat de goedkeuring van de aanvraag voor bekostiging van een scholengemeenschap. Deze scholengemeenschap ontstaat door de splitsing van Lentiz te Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.

Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023
4-9-2018
De Regeling bevat regels voor het verstrekken van subsidie aan het bevoegd gezag van scholen voor vmbo om op basis van een regionale visie en plan van aanpak te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in het vmbo in de re...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs in verband met begrotingsjaar 2019
3-9-2018
Met deze regeling wordt de Regeling financien hoger onderwijs gewijzigd. De aanpassingen van de Regeling financien hoger onderwijs hangen onder meer samen met de berekening van de rijksbijdrage 2019 in overeenstemming met de eerste ontwerpbegroting 2019 v...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: