Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]September 2018

Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor opleidingen Nederlandse taal en/of rekenen en digitale vaardigheden (overige educatie)
26-9-2018
De aanvraagprocedure diploma-erkenning voor opleidingen Nederlandse taal en/of rekenen is herzien omdat met de Regeling digitale vaardigheden educatie van 22 september 2017 (Stcrt 2017, nr. 54468) digitale vaardigheden zijn aangewezen als een nieuwe oplei...

Wijziging Uitvoeringsregeling WEB 2007 ivm de vaststelling van de vaste voet en de prijs per leerling vbo 2018 en 2019
25-9-2018
In de Uitvoeringsregeling WEB 2007 worden de prijzen per leerling bekend gemaakt die de grondslag vormen voor het bepalen van de rijksbijdrage voor exploitatie en huisvestingskosten van een agrarisch opleidingscentrum (aoc) wat betreft het voorbereidend b...

Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po
24-9-2018
Dit collegebesluit betreft de wijziging van de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018-2019 en Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019-2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze dit besluit.

Regeling vaststelling bedragen materiele instandhouding primair onderwijs BES 2019
24-9-2018
De regeling materiele instandhouding BES over 2018 is geactualiseerd voor 2019. De enige wijziging ten opzichte van 2018 is het gevolg van de toepassing van de prijsbijstellingen en betekent een verhoging van de bedragen. Zie verder bij 'Toelichting' van ...

Regeling Vaststelling percentage vermindering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019
24-9-2018
Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid heeft tot doel onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden, van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Gemeenten hebben een verplichting tot het aanbieden van voldoende voorzieningen met ...

Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en vso en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverbanden po en vo 2019
24-9-2018
De programma's van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materiele instandhouding. In deze regeling staan de bedragen voor 2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020
24-9-2018
De aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2020 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020
24-9-2018
Deze regeling betreft de vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal voor het examenjaar 2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging instellingsbesluit adviescommissie macrodoelmatigheid mbo ivm taak klein en unieke opleidingen
18-9-2018
Het Instellingsbesluit macrodoelmatigheid mbo stelt de Commissie macrodoelmatigheid mbo in, welke tot doel heeft de minister te adviseren. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's
17-9-2018
Deze bekendmaking stelt het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor het cohort 2019 (het derde cohort) vast op 8.157.450 Euro. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: