Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]Augustus 2018

Wijziging Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en wijziging Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo 2018 en 2019
30-8-2018
Deze regeling bevat een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo. De Regeling exploitatiekosten en de Regeling gpl bepalen de hoogte van de reguliere bekostigin...

Instellingsbesluit Commissie aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs
27-8-2018
Dit besluit regelt de instelling van de Commissie Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs. Deze commissie is ingesteld om de invloed van teruglopende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs in kaart te brengen. Het gaat daarbij om de onderwij...

Besluit routinematige digitale vervanging inkomende papieren archiefbescheiden DUO Groningen
27-8-2018
Artikel 7 van de Archiefwet 1995 biedt DUO de mogelijkheid om over te gaan tot routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden. Het besluit tot vervanging maakt het voor DUO mogelijk om te bewaren en op termijn te vernietigen archiefbescheiden str...

Wijziging Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen
27-8-2018
De bachelor medisch hulpverlener is sinds 1 mei 2017 zelfstandig bevoegd tot het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. De bachelor medisch hulpverlener is daarmee een gereglementeerd beroep in ...

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2019-2020
23-8-2018
Met deze Regeling wordt een lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten vastgesteld. De lijst bevat een limitatieve opsomming van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot een aanwijzing lwoo of toelaatbaarheid pro die ingediend worden bij d...

Regeling voorzieningenplanning vo 2018
23-8-2018
Met deze Regeling voorzieningenplanning vo 2018 treedt een nieuwe regeling in werking en wordt de 'Regeling voorzieningenplanning VO' ingetrokken. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijzigingsregeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
22-8-2018
Wijzigingsregeling onder andere door de invoering van de associate degree-opleiding. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling bekostiging personeel PO BES 2017-2018
22-8-2018
Met deze regeling worden de reguliere personele bekostigingsbedragen voor het primair onderwijs in Caribisch Nederland vastgesteld voor het schooljaar 2017-2018. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling bekostiging personeel PO BES 2018-2019
22-8-2018
Met deze regeling worden de reguliere personele bekostigingsbedragen voor het primair onderwijs in Caribisch Nederland vastgesteld voor het schooljaar 2018-2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017-2018 en aanpassing bedragen ondersteuning leerlingen PO en VO 2017-2018
22-8-2018
In deze regeling worden de al eerder vastgestelde en aangepaste prijzen en bedragen, die daarvoor noodzakelijk zijn, definitief vastgesteld. Gekozen is om de eerdere regeling voor 2017-2018 in te trekken en de regeling, nu met de definitieve prijzen en be...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: