Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]Juli 2018

Ontwerpbesluit Aanvulling op Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) Utrecht-Stad Schooljaar 2018-2019
26-7-2018


Besluiten aanvragen ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs
19-7-2018
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de afwijzing dan wel goedkeuring van de aanvragen die zijn ingediend voor 1 november 2017 in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap.

Wijziging van Besluit tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017
13-7-2018
Bij dit besluit worden de nieuwe onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie vastgesteld en de eerder gepubliceerde onderzoekskaders (Stcrt. 2017, 38522) ingetrokken. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid voor de gebruiker is niet volstaan met het alleen...

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
13-7-2018
Met deze Regeling worden voor de elfde keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijzigingsregeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs
13-7-2018
Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs in die zin gewijzigd dat een nieuwe reeks keuzedelen wordt vastgesteld waarvoor een mbo-instelling een certificaat kan uitreiken aan een student. Zie verder bij ...

Wijziging Subsidieregeling andere eindtoetsen PO
12-7-2018
Deze wijzigingsregeling verlengt de subsidieregeling. De subsidieregeling wordt verder inhoudelijk niet gewijzigd.

Wijziging Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
11-7-2018
Wijziging in verband met aanpassing van onder andere een aantal subsidieplafonds en het minimumaantal studenten op een opleidingsschool. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs 2018 - 2022
11-7-2018


Wijziging Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
11-7-2018
Wijziging in verband met het verlengen van de Regeling voor de kalenderjaren 2019 en 2020.

Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
11-7-2018
Het doel van deze subsidieregeling is om in een aantal gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten van DAMU-leerlingen te geven, opdat reiskosten geen onnodige barriere zullen vormen voor talentvolle leerlingen bij het volgen van een opleiding aan een DA...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: