Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 6 van 6 ]


Mei 2018

Wijzigingsregeling regionaal investeringsfonds mbo en Wijzigingsbesluit vaststelling subsidieplafond kalenderjaar 2018
22-5-2018
Ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming op de begroting van OCW worden verschillende voor subsidie beschikbare bedragen in 2018 verlaagd. Zie verder bij 'Toelichting' van de regeling.

Wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs
17-5-2018
Het subsidieplafond wordt voor het studiejaar 2018-2019 vastgesteld en er worden enkele technische wijzigingen aangebracht. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
17-5-2018
Deze Regeling heeft tot doel nadere voorwaarden te stellen waaronder het bevoegd gezag pseudoniemen van onderwijsdeelnemers kan (laten) genereren en gebruiken. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 en de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016
16-5-2018
Met deze regeling worden de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 en de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd in verband met explicitering van de wijze waarop compensatie...

Wijziging van de Regeling modellen diploma's VO
15-5-2018
Sinds 15 maart 2018 zijn artikel 64 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 43d van het Staatsexamenbesluit VO komen te vervallen (Stb. 2018, 74). In deze artikelen waren overgangsbepalingen opgenomen over de relatie tussen de rekentoets en het judicium c...

Wijziging van de Regeling studiefinanciering BES en de Regeling studiefinanciering 2000
1-5-2018
Voor een beter uitvoerbare regeling en een regeling die conform de situatie op de BES is, is een aantal aanpassingen in de Regeling studiefinanciering BES benodigd. Daarnaast is een aantal aanpassingen nodig in de Regeling studiefinanciering 2000 m.b.t. d...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: