Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]April 2018

Wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom 2017
25-4-2018
De Regeling wijzigt in verband met het aanwijzen van een trainingsprogramma, het vaststellen van een nieuwe aanvraagtermijn voor de trainingsprogramma's en het vaststellen van regels in geval een zij-instromer het dienstverband beeindigt. Zie verder bij '...

Wijziging Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
24-4-2018
De conversietabel regelt met welke getuigschriften of bewijzen van bekwaamheid een leraar benoembaar is voor vakken waarvoor geen passende lerarenopleiding bestaat of waarvan de namen in de loop der tijd zijn gewijzigd, waardoor de vraag ontstaat of men m...

Besluiten aanvragen ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs
24-4-2018
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de afwijzing dan wel goedkeuring van de aanvragen die zijn ingediend voor 1 november 2017 in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap.

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma's
20-4-2018
De onder 'Juridische grondslag' genoemde artikelen van de WEC geven de minister de mogelijkheid om aan personen, die in het bezit zijn van een of meerdere buiten Nederland behaalde diploma's voor het geven van onderwijs, een bevoegdheid voor Nederland (da...

Besluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO's) Schooljaar 2018/2019
20-4-2018
In deze publicatie staat de goedkeuring van aanvragen voor de Regionale plannen onderwijsvoorzieningen voor het schooljaar 2018/2019.

Vaststelling Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs 2018-2019
16-4-2018
In deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens staan de afnameperiodes van de rekentoets voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2018-2019.

Wijzigingsregeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs
16-4-2018
Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs in die zin gewijzigd dat een nieuwe reeks keuzedelen wordt vastgesteld waarvoor een mbo-instelling een certificaat kan uitreiken aan een student. Zie verder bij ...

Regeling PTA staatsexamens vo 2019
16-4-2018
Deze Regeling betreft de vaststelling van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de staatsexamens vo en vo BES 2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van de Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 2015
16-4-2018
Bijlage 5 bij de Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 2015 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

Wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO
16-4-2018
De wijziging betreft stap 1 van de omzetting naar standaardscore. Deze wijziging is nodig vanwege de uitbreiding van mogelijke af te nemen toetsvarianten van de centrale eindtoets, met name voor de digitale adaptieve centrale eindtoets. Zie verder bij 'To...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: