Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


December 2018

Besluit wijziging van het subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018
18-12-2018
Er wordt een bedrag van 1.000.000 euro toegevoegd en naar evenredigheid verdeeld over de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2018.

Wijziging van de Regeling nadere voorschriften verrekening uitkeringskosten
10-12-2018
Per 1 januari 2019 zijn de voorschriften voor het vergoeden van kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid en uitkeringen wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid van gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet v...

Wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
6-12-2018
Met deze regeling wordt indeling van de RMC regio's zoals opgenomen in bijlage C van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017, aangepast. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstad
6-12-2018
Met deze wijziging wordt de regeling verlengd en worden de budgetten die in 2019 beschikbaar zijn bekend gemaakt. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van de Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
5-12-2018
De Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds wordt gewijzigd vanwege het besluit van de Onderwijscooperatie tot opheffen van de organisatie en de activiteiten te staken met ingang van 1 januari 2019. Het CAOP zet de activiteiten rondom de uitvoering van het ...

Wijziging van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
5-12-2018
Met deze wijziging van de Regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 2016 wordt aansluiting gezocht bij andere wet- en regelgeving door de definitie van het begrip lidstaat te uniformeren. Daarnaast wordt een omissie in de regeling opgelost. Toevoegen: Z...

Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet bekostigd onderwijs
3-12-2018
Deze publicatie geeft informatie over de aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet bekostigd onderwijs.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: