Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 20 ]November 2018

Wijzigingsregeling conversietabel getuigschriften en vakken vo
23-11-2018
Met deze wijziging zijn de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo toegevoegd aan de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO. Hierdoor is duidelijk op basis van welke getuigschriften leraren deze vakken bevoegd kunnen geven. Zie verder bij 'T...

Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
22-11-2018
OCW gaat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor een periode van 4 jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Zie verder bij 'Toelic...

Beleidsregel pilot pro/vbo
21-11-2018
Deze pilot is om te bezien of een pro/vbo-onderbouwklas, die voorbereidt op de bovenbouw van het vbo, tegemoetkomt aan de behoefte voor meer maatwerk in het pro. Zie verder bij 'Toelichting' van deze beleidsregel.

Wijzigingsregeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES
21-11-2018
Deze ministeriele regeling wijzigt de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, de Regeling studiefinanciering 2000, de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, en de Regeling studiefinanciering BES. Zie verder bij 'Toelichting' van dez...

Wijzigingsregeling verwantschapstabel educatieve minor 2018 - 2019
20-11-2018
De tabel in de bijlage van de Regeling verwantschap educatieve minor wordt uitgebreid met een aantal opleidingen Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
14-11-2018
De bezoldigingsmaxima in de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren worden geindexeerd. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020
7-11-2018
De bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020 wordt op onderdelen aangevuld over het gebruik van de atlas en rekenapparaten bij de centrale examens havo/vwo 2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo voor vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2018 en 2019
7-11-2018
Op 21 september 2018 is een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2018, 52911). Daarin zijn de bedragen van de bekostiging voor exploitatiekosten in het voortgezet onderwijs aangepast voor 2018...

Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019 - 2022
6-11-2018
Het doel van deze regeling is het beschikbaar stellen van geld ten behoeve van samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die ten doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt...

Wijziging van de regeling financien hoger onderwijs
1-11-2018
Met deze regeling wordt de Regeling financien hoger onderwijs gewijzigd. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: