Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 21 ]September 2017

Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2017 en 2018
21-9-2017
Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende: - de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2017 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2017 (17,2 mln.); - vast...

Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2018-2019
14-9-2017
In deze regeling worden drie onderwerpen geregeld: de betekenis van het wettelijke begrip consumentenprijsindex; de indexeringswijze van de cursusgeldtarieven; en de hoogte van de lesgeld- en cursusgeldtarieven voor het jaar 2018-2019 na indexering. Het l...

Wijzigingsregeling van de Regeling modellen diploma's VO en de Regeling modellen diploma's VO BES
14-9-2017
Deze wijzigingsregeling maakt het mogelijk dat examenkandidaten op hun diploma een aantekening krijgen dat zij een of meer vakken op een hoger niveau hebben afgerond. Zie verder de toelichting op de regeling.

Wijziging Regeling studiefinanciering 2000, voor vaststelling van regels omtrent aanvraag, toekenning en uitbetaling van levenlanglerenkrediet
14-9-2017
Met de Wet studievoorschot hoger onderwijs is een nieuwe leenfaciliteit geintroduceerd: het levenlanglerenkrediet. Hiermee wordt het voor studerenden tot 55 jaar mogelijk om vanaf studiejaar 2017/2018 een lening op te nemen voor de kosten van het lesgeld...

Invoering van een subsidiestroom voor de verbetering van het taalniveau van laagtaalvaardige ouders
13-9-2017
Het doel van de regeling is om activiteiten te ondersteunen die leiden tot verbetering van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders. Dit stimuleert een educatief thuismilieu en draagt bij aan het ontwikkelen van een educatief partnerschap tussen oud...

Wijziging Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016
11-9-2017
Deze wijziging van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 hangt samen met de verlenging van de projectperiode, te weten van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017. Zie verder de toelichting bij de regeling.

Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
8-9-2017
Zie de toelichting op de regeling. Het voorstel van de coordinatiegroep komt in het kort neer op de ontwikkeling van bouwstenen die de essentie beschrijven van wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet ...

Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo
8-9-2017
In dit reglement vindt u de regels voor deelname aan de ontwikkelteams voor curriculum.nu (voor leraren en schoolleiders). Door het indienen van uw aanmelding gaat u akkoord met de regels.

Besluit subsidieplafond doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018
3-9-2017
Deze bekendmaking stelt het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor het kalenderjaar 2018 vast.

Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
2-9-2017
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo biedt de grondslag voor het verstrekken van subsidie aan (toekomstige) leraren vo om korte scholingstrajecten te volgen. Deze scholingstrajecten leiden op tot het verwerven van de bekwaamheid die nodig is v...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: