Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 21 ]September 2017

Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan pilotrekentoetsen door scholen in het vo in 2017-2018
28-9-2017
Omdat het systeem van aanvragen zowel voor scholen als voor de minister veel extra lasten met zich bracht, is besloten om bij besluit van algemene strekking ambtshalve toestemming te verlenen aan alle bevoegde gezagen van vo-scholen. De registratie van de...

Wijzigingsregeling aanmelding en toelating ho door de economieconversie in het hbo
25-9-2017
Deze wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs heeft in de eerste plaats betrekking op wijzigingen in bijlage B door de economieconversie in het hbo. In de tweede plaats is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de opleidingsnamen i...

Wijziging Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F
25-9-2017
Aanpassing van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F van 15 april 2014. De wijziging opgenomen in artikel I, betreft een herziene vaststelling van de syllabus Nederlandse taal 3F. De wijziging gaat in p...

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018
25-9-2017
Met ingang van 1 augustus 1998 moeten de stichtings- en opheffingsnormen telkens voor een tijdvak van 5 jaar bij ministeriele regeling worden aangepast. Met ingang van 1 augustus 2018 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. Zie verder bij 'Toelichting' van de...

Regeling vaststelling bedragen materiele instandhouding primair onderwijs BES 2018
25-9-2017
De scholen voor basisonderwijs in Caribisch Nederland ontvangen naast de bekostiging voor het personeel een bekostiging voor de materiele instandhouding (mi-bekostiging). De mi-bekostiging is een kalenderjaarbekostiging, in de vorm van een lumpsumbedrag. ...

Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2019
25-9-2017
De aanmeldprocedure voor het Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019 is op 25 september 2017 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Wie wil deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2019 kan zich vana...

Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019
25-9-2017
Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal heeft tot doel personen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is in staat te stellen een bewijs van voldoende taalbeheersing te behalen. Zie verder bij 'Toelichting' op de regeling.

Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en vso en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverbanden po en vo 2018
24-9-2017
De programma's van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materiele instandhouding. In deze regeling staan de bedragen voor 2018.

Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
22-9-2017
De regeling komt tegemoet aan de wens van leerkrachten tot inhoudelijke verdieping op het gebied cultuuronderwijs en duurzame inbedding hiervan in het primair onderwijs. Zie verder de toelichting bij de regeling.

Regeling digitale vaardigheden educatie 2018
22-9-2017
Samen met taal en rekenen worden digitale vaardigheden gezien als basisvaardigheden die iedere burger minimaal op een basisniveau zou moeten beheersen om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. Zie de toelichting bij deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: