Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]December 2017

Regeling informatievoorziening WVO
22-12-2017
De Regeling informatievoorziening WVO bevat de verplichtingen voor structurele gegevensleveringen van bevoegde gezagsorganen in het voortgezet onderwijs (vo) aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kaders hiervoor zijn onder andere vastgelegd in het ...

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018
21-12-2017
Burgers en bedrijven moeten digitaal zaken kunnen doen met de overheid. Binnen DUO wordt hier invulling aan gegeven door het implementeren van het nieuwe dienstverleningsconcept, digitale klantinteractie, digitale klantprocessen en het ontwikkelen van (on...

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
21-12-2017
Met deze regeling worden voor de negende keer keuzedelen vastgesteld. Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per 1 augustus 2016, zijn ook keuzedelen in het mbo ingevoerd. Om snel in te kunnen spe...

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
21-12-2017
Op dit moment is een wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel in voorbereiding. In deze wijziging worden de bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van instructeurs in het beroepsonderwijs wettelijk vastgelegd. Deze wijziging treedt na...

Wijziging Aanvullende regeling invoering LGF
20-12-2017
In afstemming met de betrokken pedologische instituten is ervoor gekozen om deze aanvullende bekostiging per 1 augustus 2017 over te hevelen aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in de vorm van een subsidie. Die keuze is onderdeel van een...

Wijziging Besluit vaststelling beleidskader subsidie beta-technieknetwerken 2017-2020
15-12-2017
Met ingang van 12 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidskader subsidie beta-technieknetwerken 2017-2020 in werking getreden. Op grond van het Beleidskader kunnen beta-technieknetwerken subsidie ontvangen om ambities uit het Nationale Techniekpact 2...

Wijziging van Regeling lente- en zomerscholen vo 2017
15-12-2017
Deze regeling verlengt de Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 met 1 jaar. Door deze wijziging krijgen middelbare scholen ook in 2018 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van lente- en zomerscholen. Zie verder bij 'Toelichting...

Subsidieregeling werkdrukvermindering
15-12-2017
Met het verstrekken van subsidies voor projecten kunnen scholen en samenwerkingsverbanden leren van goede voorbeelden hoe werkdruk voor leerkrachten kan worden verminderd met aandacht voor passend onderwijs. De projecten worden uitgevoerd op scholen in he...

Wijziging Regeling leerplusarrangement vo 2009 voor het verlengen van de subsidie voor 2018
14-12-2017
Met deze wijziging van de Regeling leerplusarrangement vo 2009 worden het subsidieplafond en het bedrag dat per leerling beschikbaar is, vastgesteld voor het jaar 2018. Zie verder bij 'Toelichting' van de regeling.

Wijziging van Regeling versterking van salarismix leraren mbo in de Randstadregio's
13-12-2017
Let op bijzondere leestekens in kop en introductietekst.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: