Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Oktober 2017

Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
24-10-2017
Voor de onderwijskwaliteit in Nederland is het belangrijk dat er voldoende en goed gekwalificeerde leraren zijn. In het po is een lerarentekort geraamd. Deze regeling is 1 van de instrumenten in een bredere aanpak om het lerarentekort tegen te gaan. Het a...

Wijziging van de Regeling financien hoger onderwijs mede door de tweede suppletoire begroting van OCW voor het begrotingsjaar 2017
23-10-2017
Met deze regeling wordt de Regeling financien hoger onderwijs gewijzigd. De aanpassingen van de Regeling financien hoger onderwijs hangen onder meer samen met de derde herberekening van de rijksbijdrage 2017 in overeenstemming met de tweede suppletoire be...

Wijziging van Regeling vaststelling keuzedelen en Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
20-10-2017
Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen vastgesteld worden of worden geactualiseerd bij ministeriele regeling. Met deze regeling worden voor de achtste keer keuzedelen vastgesteld en wordt een rect...

Regeling regionaal investeringsfonds mbo 1 jaar verlengd
19-10-2017
De tussenevaluatie toont aan dat we de samenwerking tussen onderwijs, arbeidsorganisaties en andere stakeholders wezenlijk kunnen versterken middels een beperkte investering vanuit de rijksoverheid. De regeling draagt er direct aan bij dat in de regio pub...

Besluit tot verlengen van de aanmeldingsprocedure voor ontwikkelscholen voor curriculumontwikkeling po en vo
13-10-2017
Scholen hebben te kennen gegeven meer tijd nodig te hebben om hun aanmelding als ontwikkelschool op school afgestemd te krijgen. De aanmeldprocedure wordt daarom verlengd om meer scholen de kans te geven om zich aan te melden. Als meer scholen zich aanme...

Regeling bekostiging personeel PO 2017-2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017 - 2018
8-10-2017
De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2017-2018 worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van de regeling.

Wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017-2019
5-10-2017
Bij nader inzien is het voor de onderwijspraktijk wenselijk om de Beleidsregel op twee punten te wijzigen. Met inachtneming van dezelfde lotingsregels kunnen binnen dezelfde loting meer besturen in aanmerking komen voor subsidie tot het subsidieplafond is...

Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
5-10-2017
Deze subsidieregeling geeft nadere regels voor de uitkering van subsidies voor lokale en regionale activiteiten ter bevordering van gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren tot 23 jaar. Uitgangspunt is om subsidie toe te kennen aan publiek bekostigde...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: