Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]December 2014

Wijziging Regeling OCW-subsidies in verband met de verantwoording door onderwijsinstellingen
16-12-2014
De verantwoording door onderwijsinstellingen verandert vanaf 1 januari 2015. De consequenties voor de OCW-subsidies ziet u in deze wijzigingsregeling.

Regeling vaststelling model en toetsingskader kwalificatiedossiers 2015-2016
15-12-2014
Deze regeling bevat het model met de bijbehorende instructie, en het toetsingskader voor de kwalificatiedossiers in het middelbaar beroepsonderwijs.

Wijziging Regeling InnovatieImpuls Onderwijs
12-12-2014
De regeling InnovatieImpuls Onderwijs wordt gewijzigd omdat de effectmeting met een jaar is verlengd.

Wijziging Beleidsregel verstrekking Loot-licentie vo
12-12-2014
Deze regeling wijzigt een aantal onderdelen van de Beleidsregel verstrekking Loot-licentie vo. Zo wordt de naam Loot-school gewijzigd in Topsporttalentschool. Er geldt geen maximum meer voor het aantal scholen dat in aanmerking komt voor een licentie Tops...

Wijziging Regeling Leerplusarrangement vo, Nieuwkomers vo en eerste opvang Vreemdelingen 2009
12-12-2014
Met deze wijzigingsregeling wordt het bedrag vastgesteld dat per leerling voor het leerplusarrangement beschikbaar is voor 2015.

Wijziging Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
12-12-2014
Deze regeling wijzigt de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren van 8 december 2012. De bezoldiging van topfunctionarissen in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs wordt vanaf 2015 gelijkgetrokken me...

Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES 2015
9-12-2014
In deze regeling zijn de bedragen vermeld die gelden voor het jaar 2015, voor de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering BES. De bedragen worden jaarlijks bij ministeriele regeling ...

Wijziging Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
9-12-2014
Met deze regeling worden de bijlagen 1 en 3 van de regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC met ingang van 1 januari 2015 aangepast. De aanpassingen betreffen vooral de levering van gegevens aan BRON over de resultaten van de eindtoetsen.

Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets po
8-12-2014
In deze regeling stelt het College voor toetsen en examens vast op welke wijze beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij de centale eindtoets po tot stand komen.

Voorlichtingspublicatie Aanmelding Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016
8-12-2014
Het College voor Toetsen en Examens heeft de aanmeldprocedure voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal 2016 vastgesteld. Er zijn twee programma's. Examenprogramma I is voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: