Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]November 2014

Wijziging Regeling versterking functiemix leraren vo in de Randstadregio's
29-11-2014
Deze regeling wijzigt de wijzigingsregeling versterking functiemix leraren vo in de Randstadregio's van 24 november 2013, kenmerk DL/556429. Deze wijzigingen betreffen het aanpassen van het beschikbare bedrag voor aanvullende bekostiging en een aantal gem...

Subsidieregeling andere eindtoetsen po
29-11-2014
Met deze regeling komen toetsaanbieders in aanmerking voor subsidie voor het aanbieden van een eindtoets en voor activiteiten die daarmee direct samenhangen.

Regeling bijzondere bekostiging 2014-2015
27-11-2014
Bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs en van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs ontvangen in december 2014 voor de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2014 bijzondere bekostiging voor personeelskosten.

Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisscholen
26-11-2014
Als gevolg van gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2014, zijn bij een aantal gemeenten nieuwe stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld.

Wijziging regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
25-11-2014
Deze regeling wijzigt de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Laatstgenoemde regeling vloeit voort uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Doel van ...

Beleidsregel Toezichtkader MBO 2012 Addendum 2015
19-11-2014
Op 1 januari 2015 zijn alle bekostigde instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs een keer met het Toezichtkader 2012 beoordeeld. Vanaf dat moment start er een nieuwe cyclus. In dit addendum vindt u de noodzakelijke aanpassingen.

Wijziging regeling structurele gegevenslevering WPO WEC
18-11-2014
In deze regeling staat een aantal wijzigingen op de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC van 13 september 2007. In laatstgenoemde regeling is in een aantal bijlagen te zien welke gegevens de scholen periodiek moeten aanleveren. Het gaat om leerli...

Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs 2015
18-11-2014
In deze regeling worden de bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voor het kalenderjaar 2014 opnieuw vastgesteld. Ook de desbetreffende bedragen voor het kalenderjaar 2015 staan in deze regeling.

Wijziging Regeling versterking salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs
17-11-2014
In deze regeling staat een aantal wijzigingen op de Regeling versterking salarismix leraren middelbaar beroepsonderwiis in de Randstadregio's. Deze wijzigingen hangen samen met aanvullende bekostiging in 2015.

Toezichtskader accreditatiestelsel hoger onderwijs
14-11-2014
In deze beleidsregel ziet u het doel en de uitvoering van het toezicht op het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs. Het doel is het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit van het accreditatiestelsel en het stimuleren van de kwaliteit daarvan.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: