Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 6 van 6 ]


Oktober 2014

Wijziging Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vo 2015
31-10-2014
Door de naamswijziging van de Wet College voor examens in Wet College voor toetsen en examens worden de verwijzingen in de Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vo 2015 dienovereenkomstig aangepast.

Wijziging regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en van de Regeling vaststelling vierjarige beroepsopleidingen
24-10-2014
Met deze regeling worden enige wijzigingen aangebracht in een aantal kwalificatiedossiers. Voor een aantal kwalificaties, alle in het groene domein, betreft het een wijziging van de wettelijke beroepsvereisten.

Wijziging van de Regeling prestatiebox mbo en van de Regeling regionale aanpak schoolverlaters en prestatiesubsidie vo
10-10-2014
In oktober 2014 wordt voor het eerst het variabele bedrag aan prestatiesubsidie voortijdig schoolverlaten (vsv) uitgekeerd. Dit geldt voor het schooljaar 2012-2013, het eerste schooljaar van de convenantsperiode 2012-2015. In deze wijzigingsregeling is on...

Besluit intrekken drietal aanwijzingen van personen belast met naleving Wet studiefinanciering 2000
7-10-2014
In dit besluit trekt de minister een drietal aanwijzingen in van personen die belast zijn met toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000.

Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2015
6-10-2014
In deze regeling staat de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en voor het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015. Ook is de bekostiging van 2014 definitief vastgesteld met deze regeling.

Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2016
6-10-2014
In deze regeling stelt het College voor examens het examenprogramma staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016 vast. Er zijn twee programma's. Examenprogramma I is voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3, -4 een...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: