Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]September 2013

Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband 2014
30-9-2013
In deze regeling staan de bedragen voor de materiele instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur. De vaststelling geldt voor het j...

Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2014
30-9-2013
In deze regeling staat de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en voor het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2014. Ook is de bekostiging van 2013 definitief vastgesteld met deze regeling.

Regeling vaststelling bedragen materiele instandhouding primair onderwijs BES 2014
26-9-2013
In deze regeling stelt de minister voor het kalenderjaar 2014 de bedragen vast voor de materiele instandhouding voor de scholen voor primair onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De materile instandhouding betreft het onderhoud, het energie- en wa...

Regeling bekostiging personeel po 2012-2013 en aanpassing bedragen budget vo 2012-2013
26-9-2013
In deze regeling stelt de minister de bedragen voor de personele bekostiging po voor het schooljaar 2012-2013 en de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2012-2013 definitief vast. Het gaat om bedragen voor de personele l...

Wijziging van de Regeling financien hoger onderwijs per 1 januari 2014
16-9-2013
Met deze wijzigingsregeling wordt een technische correctie uitgevoerd op de Regeling financien hoger onderwijs 2014. Dit heeft te maken met het vervallen van de woonplaatsvereiste per 2014.

Mededelingen over de eindexamens 2014 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling)
16-9-2013
Deze voorlichtingspublicatie geeft uitgebreide informatie over de eindexamens voor vwo, havo, vmbo die in het jaar 2014 worden afgenomen.

Wijziging Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen in het mbo in 2014
11-9-2013
In deze regeling stelt de minister het bedrag voor de intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo voor het kalenderjaar 2014 vast op 52.600.000 Euro. De regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo heeft als doel de kwaliteit van het taal- en ...

Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022
11-9-2013
In deze regeling staan voorschriften ter uitvoering van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Het gaat om de wijze waarop u experimenten met de vakmanschap- of technologieroute kunt aanvragen. Ook staan in deze regeling de b...

Opgave op grond van artikel 25, lid 2, van de Leerplichtwet over het schooljaar 2012-2013
11-9-2013
Deze publicatie geeft voorlichting over de procedure en de gegevens die de gemeenten moeten verstrekken aan de minister van onderwijs. Het gaat hierbij om informatie over schoolverzuim van leer- en kwalificatieplichtige leerlingen/deelnemers. Ieder jaar m...

Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo
8-9-2013
De Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo wordt op twee punten gewijzigd. De eerste wijziging is dat de regionale indeling in voorkomende gevallen automatisch wordt aangepast aan gemeentelijke herindelingen. De tweede wi...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: