Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 6 van 6 ]


Juli 2013

Regeling landelijke tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief
22-7-2013
Scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2013 wettelijk verplicht een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen vast te stellen. Als ouders het niet eens zijn met het vastgestelde perspectief, kunnen zij hierover ee...

Besluiten bekostiging tijdelijke nevenvestigingen 2013
18-7-2013
In deze publicatie keurt de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs een aantal tijdelijke nevenvestigingen, met ingang van 1 augustus 2013, goed.

Toezichtkader samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs
15-7-2013
De Inspectie van het Onderwijs zal na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs toezicht houden op de uitvoering van deze wet. De Inspectie heeft hiervoor het toezichtkader samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld. H...

Beleidsregel verlenen ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC
11-7-2013
De Inspectie van het onderwijs kan op verzoek van het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs afwijken van wet -en regelgeving. Zo kan het bevoegd gezag vragen om of te mogen afwijken van het minimum aantal uren onderwijstijd, en...

Wijziging beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
6-7-2013
Door deze wijziging van de Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen van 9 juni 2012, zijn de financiele sancties aanmerkelijk aangescherpt. In geval van herhaaldelijk onrechtmatig verkregen of onrechtmatig bestede bekostiging ...

Voorlichtingspublicatie wijziging mimimumloonbedragen per 1 juli 2013
1-7-2013
In deze voorlichtingspublicatie staan de bedragen van het minimumloon per 1 juli 2013 die onderdeel uitmaken van het Kaderbesluit rechtspositie po.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: