Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Juni 2013

Wijziging Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013
28-6-2013
Met deze wijziging op de regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen corrigeert de staatssecretaris bijlage 1.Het gaat om gewijzigde stichtings- en opheffingsnormen voor een elftal gemeenten.

Wijziging Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC in verband met actualisatie
28-6-2013
In de bijlagen bij de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC zijn programmas van eisen opgenomen. Deze worden regelmatig geactualiseerd, zodat de gegevenslevering van alle scholen optimaal aansluit bij de behoefte aan beleids- en bekostigingsgegeve...

Besluiten bekostiging tijdelijke nevenvestigingen 2013 op grond van artikel 71, lid 5, van de Wet op het voortgezet onderwijs
24-6-2013
In deze voorlichtingspublicatie staan de besluiten die de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft genomen over de bekostiging van tijdelijke nevenvestigingen 2013.

Wijziging regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs in verband met de wijziging van het format van de RMC-effectrappoortage
20-6-2013
Met deze regeling wijzigt Bijlage B die hoort bij artikel 36 van de regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs. Het format van de RMC-effectrapportage is namelijk gewijzigd.De Regionaal Meld- en ...

Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015
18-6-2013
Deze regeling maakt het tijdstip en de duur van de toetsen bekend voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2015. In deze regeling staan ook de regels voor de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de examenop...

Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2014
18-6-2013
In deze regeling vindt u de vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2014. Het gaat om twee examenprogramma's. Examenprogramma I is bedooeld voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op het n...

Voorlichtingspublicatie centrale examinering mbo studiejaar 2014-2015
18-6-2013
In deze publicatie van het College voor examens staan de tijdvakken voor het studiejaar 2014-2015 van de centrale examinering mbo. Het College streeft ernaar om in vijf periodes per cursusjaar de centrale examens aan te wijzen.

Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vo 2014
18-6-2013
In deze regeling vindt u de vaststelling van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor de staatsexamens vwo-havo-vmbo 2014.

Regeling elementcodetabel vo, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel vo en VE schooljaar 2013-2014
17-6-2013
Deze regeling stelt de volgende tabellen vast: de elementcodetabel voor het schooljaar 2013-2014 voor scholen in het voortgezet onderwijs, de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2013-2014 en de vakcodetabel voor het voortgezet onderwi...

Instellingsbesluit Adviescommissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden
14-6-2013
In dit besluit stelt de minister een adviescommissie in. Het huidige hoger onderwijs in deeltijd is onvoldoende flexibel en vraaggericht. De adviescommissie adviseert over de gewenste ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de participatie en van het ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: