Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Februari 2013

Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
28-2-2013
In deze publicatie staat de procedure voor het aanvragen van diploma-erkenning voor niet bekostigde instellingen. Het verkrijgen van deze erkenning betekent dat aan het met goed gevolg afleggen van examens van een beroepsopleiding een diploma is verbonde...

Gewijzigde aanvraagprocedure voor exameninstellingen voor het beroepsonderwijs
28-2-2013
In deze publicatie staat de gang van zaken rond het aanvragen van het recht op examinering van een beroepsopleiding door een exameninstelling. Er is een procedure voor organisaties die als nieuwe exameninstelling willen toetreden en nog niet beschikken ov...

Ontwerpbesluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO's)
26-2-2013
In deze publicatie staat een overzicht van de voornemens om aanvragen voor de voorzieningenplanning voortgezet onderwijs goed te keuren dan wel af te wijzen. Deze aanvragen en de daarbij behorende ontwerpbesluiten moeten ter inzage worden gelegd en bekend...

Wijziging Regeling leerresultaten po
14-2-2013
Deze regeling wijzigt enkele bijlagen bij de Regeling leerresultaten po. De regeling leerresultaten po komt voort uit de wet Goed onderwijs, goed bestuur, die per 1 augustus 2010 van kracht is. Deze wet regelt onder andere een wijziging in de Wet op het p...

Regeling bve-subsidies
14-2-2013
In deze regeling staan regels voor subsidies in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie die voor een langere periode dan vier jaar worden verstrekt. Deze regeling zorgt voor de juridische gronslag voor deze subsidieverstrekkingen.

Voorlichtingspublicatie Wijziging premiepercentages en minimumloonbedragen per 1 januari 2013
13-2-2013
Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie over de wijziging van diverse premiepercentages per 1 januari 2013. In de publicatie ziet u ook de nieuwe bedragen van het minimumloon per 1 januari 2013, die onderdeel uitmaken van het Kaderbesluit rechtsposi...

Wijziging regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
12-2-2013
In deze regeling wordt bijlage 3 van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vervangen. Het College voor examens stelt het beoordelingsmodel per toets vast voor het jaar 2013 voor de vakken die in de bijlage staan.

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013
12-2-2013
In deze regeling staan de vakken van het centraal examen vwo-havo en vmbo in 2013, die in het tweede tijdvak worden afgenomen door het College voor Examens. Dit gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land. Meer informatie over ...

Wijziging Regeling beoordelingsnormen staatsexamens vo
12-2-2013
In deze regeling staan de drie bijlagen die de bijlagen bij de Regeling beoordelingsnormen staatsexamens vo van 19 april 2011 vervangen. In bijlage 1 staan de beoordelingsmodellen voor de schriftelijke toetsen. In bijlage 2 ziet u de vakken van de mondeli...

Wjziging Regeling bekostiging personeel po vaststelling prestatiebox
12-2-2013
Met deze wijziging van de Regeling bekostiging personeel po 2012-2013 worden de bedragen van de prestatiebox po voor de eerste zeven maanden van 2013 vastgelegd. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en ...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: