Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]September 2012

Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs kalenderjaar 2012 en 2013
29-9-2012
In deze regeling worden de bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast 2012 opnieuw vastgesteld. Ook de desbetreffende bedragen voor 2013 staan in deze regeling.

Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2013
29-9-2012
In deze regeling staat de lumpsumbekostiging van de exploitatiekosten voor het voortgezet onderwijs in 2013. Ook is in deze regeling de bekostiging van de exploitatiekosten voor 2012 definitief vastgesteld.

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar 2011-2012 (Rectificatie)
26-9-2012
Bijgaande publicatie rectificeert de publicatie van 28 augustus 2012 op duo.nl (Regelgeving). Doordat in de vorige publicatie enkele voetnoten waren weggevallen en de definitie van het 'luxe verzuim' en de wijze waarop hierover opgave moest worden gedaan ...

Register niet bekostigde educatie van instellingen met diploma-erkenning
26-9-2012
In dit register staan de instellingen die voor de opleidingen educatie diploma's en certificaten mogen uitreiken, zoals bedoeld in artikel 7.4.6 van de WEB. Ook de desbetreffende opleidingen waarvoor de diploma-erkenning geldt, staan in het register.

Editie nr 1. digitale nieuwsbrief Voortgezet onderwijs
26-9-2012
Op 27 september verschijnt de eerste nieuwsbrief Voortgezet onderwijs van OCW. Met de nieuwsbrief houdt het ministerie u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector voortgezet onderwijs en de uitvoering van dit beleid. De nieuwsbrief vers...

Mededelingen over de eindexamens 2013 voor vwo, havo, vmbo (septembermededeling)
25-9-2012
Deze voorlichtingspublicatie geeft uitgebreide informatie over de eindexamens voor vwo, havo, vmbo die in het jaar 2013 worden afgenomen.

Regeling examenprogramma Staatsexamen NT2 2014
25-9-2012
In deze regeling stelt het College voor examens het examenprogramma staatsexamens Nederlands als tweede taal 2014 vast. Er zijn twee programma's. Examenprogramma I is voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3, -4 een...

Wijziging Regeling regionale aanpak VSV en prestatiesubsidie voor het VO ivm toevoeging subsidiegrondslag onderzoek VSV
24-9-2012
Bijgaande regeling wijzigt de 'Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs' van 10 maart 2012. Doordat de aanpak van het voortijdig schoolverlaten (VSV) de komende drie jaar gemonitord en ge�value...

Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2011-2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011-2012
20-9-2012
Bijgaande regeling stelt de personele bekostiging definitief vast voor het schooljaar 2011-2012 van scholen in het primair onderwijs. De regeling onder meer de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging, het budget voor personeels- en arbeidsmarktbelei...

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2013-2014
18-9-2012
Bijgaande regeling stelt het lesgeld vast voor het cursusjaar 2013-2014. Het bedrag bedraagt � 1090,- Het lesgeld wordt ieder jaar vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex (artikel 1 van de Les- en cursusgeldwet).


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: