Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]Juni 2012

Wijziging Regeling bekostiging personeel PO 2012-2013 en aanpassing bedragen LGB VO 2012-2013 i.v.m de groeiregeling
23-6-2012
Door voorgenomen maatregelen in het kader van de bezuiniging op het passend onderwijs, is de groeiregeling bij de vaststelling van de 'Regeling bekostiging personeel 2012-2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012-2013' van 23 maart 2012 ...

Beleidsregel uitleg 'specifieke aard van het beroep' en 'andere gewichtige omstandigheden' bedoeld in de Leerplichtwet 1969
21-6-2012
Deze beleidsregel geeft uitleg aan het artikel 11, onder f en g, van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet). Dit artikel bevat de mogelijkheid om buiten de schoolvakanties een vrijstelling van het geregeld schoolbezoek te verkrijgen wegens het specifieke b...

Regeling syllabi centrale examens (C.E) natuurkunde, scheikunde en biologie havo 2015 en vwo 2016
19-6-2012
Bijgaande regeling stelt de syllabi vast van de centrale examens voor natuurkunde, scheikunde en biologie voor het havo in 2015 (Bijlage 1) en voor het vwo voor het jaar 2016 (Bijlage 2). De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's voor vwo en havo. ...

Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2013
19-6-2012
In deze regeling vindt u de vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2013. Het gaat om twee examenprogramma's. Examenprogramma I is bedooeld voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op het n...

Regeling Examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013
19-6-2012
In deze regeling vindt u de vaststelling van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor de staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013.

Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014
19-6-2012
Deze regeling maakt het tijdstip en de duur van de toetsen bekend voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014. In deze regeling staan ook de regels van de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken v...

Wijziging Regeling OCW-subsidies
15-6-2012
Deze regeling wijzigt de Regeling OCW-subsidies. In het toegevoegde artikel 6a staat de vergooedingsplicht van de subsidieontvanger indien de verstrekte subsidie heeft geleid tot vermogensvorming.

Wijziging Regeling Gegevenslevering WPO/WEC
13-6-2012
Deze wijzigingsregeling bevat diverse correcties die de leesbaarheid van de Regeling structurele gegenslevering WPO/WEC vergroten. Daarnaast is de regeling op enkele punten aangepast om onterechte foutmeldingen vanuit de systemen van DUO aan de scholen te...

Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
12-6-2012
In deze regeling staat de conversietabel waarin is opgenomen welke leraar benoembaar is voor welk vak. De tabel is bedoeld voor vakken waarvan de naam is gewijzigd en voor vakken waarvoor (nog) geen lerarenopleiding bestaat. De conversietabel is geen stat...

Wijziging Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen aan de lijst met erkende organisaties
12-6-2012
De Bijlage van bijgaande regeling vervangt Bijlage 1 van de 'Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen' van 14 januari 2011. Met genoemde regeling wordt het mogelijk gemaakt dat niet-bekostigde scholen die geaccrediteerd zijn of worden do...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: