Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]December 2012

Wijziging Regeling Prestatiebox VO door vaststelling van bedrag per leerling voor 2013
15-12-2012
Goed leiderschap binnen de school is een cruciale voorwaarde voor het realiseren van ambities uit het bestuurakkoord en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarom is in het Begrotingsakkoord 2013 een extra financi�le impuls overeengekomen gericht op pr...

Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013
14-12-2012
In deze ministeri�le regeling zijn de bedragen vermeld die gelden voor het jaar 2013, voor de Wet studiefinanciering 2000 (hierna: WSF 2000), de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (hierna: WTOS) en de Wet studiefinanciering BES (hierna: ...

Regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016
14-12-2012
Vanaf de zomer van 2014 duurt de centraal vastgestelde zomervakantie zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs zes aaneengesloten weken. De zomervakantie wordt hiertoe in het voortgezet onderwijs met ��n week ingekort ten opzichte van...

Wijziging regeling leerplusarrangement vo, nieuwkomers vo en eerste opvang vreemdelingen 2009
14-12-2012
In deze wijzigingsregeling staat het bedrag dat per leerling voor het jaar 2013 beschikbaar is voor de regeling leerplusarrangement vo 2009. Het Leerplusarrangement vo beoogt scholen die te maken hebben met problemen op het gebied van onderwijsachterstand...

Wijziging van de Regeling modeldiploma mbo
13-12-2012
De inwerkingtreding van de Regeling modeldiploma mbo wordt gewijzigd en de regeling treedt pas per 1 augustus 2013 in werking. Deze wijzigingsregeling werkt terug tot 31 juli 2012. In het lopende studiejaar behoeven instellingen dus niet aan de eisen van ...

Wijziging beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap
13-12-2012
Studenten uit ��n van de lidstaten van de Europese Unie kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering. Zij moeten dan wel gemiddeld 32 uren of meer per maand, als zogenoemde migrerende werknemer, hebben gewerkt. DUO controleert of de student aan deze...

Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap
13-12-2012
Studenten uit ��n van de lidstaten van de Europese Unie kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering. Zij moeten dan wel een gemiddeld aantal uren of meer per maand, als zogenoemde migrerende werknemer, hebben gewerkt. In deze beleidsregel wordt het...

Regeling eindtermen educatie 2013
12-12-2012
De minister heeft met de invoering in 2010 van het Referentiekader taal en rekenen beoogd de prestaties op het gebied van taal en rekenen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, structureel te verbeteren. Met deze regeling komt de volwa...

Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs
12-12-2012
Deze regeling past de Regeling jaarverslaggeving onderwijs aan. Door de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen te liggen. Ook de eis vanuit de Tweede Kamer om tot mee...

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013
8-12-2012
Vanaf 1 augustus 1998 moet de minister telkens voor een tijdvak van vijf jaar de stichtings- en opheffingsnormen vaststellen. De stichtingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs minimaal nodig heeft om te mogen stichten. De ophef...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: