Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Oktober 2012

Mededeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo 2013
24-10-2012
In deze mededeling stelt de minister het bedrag voor de intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo voor het kalenderjaar 2013 vast op � 52.280.000,=.De regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo heeft als doel de kwaliteit van het taal- en ...

Wijziging regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
23-10-2012
Deze regeling wijzigt de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. De Stichting ontvangt niet alleen een basissubsidie maar ook een aanvullende subsidie. Voor 2013 ontvangt de Stichting eenmalig een bedrag van � 100.000,=, ter compensatie...

Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014
22-10-2012
Vanaf 1 januari 2013 komt de bekostiging van het vavo rechtstreeks uit de rijkskas. Voor deze bekostiging wordt een apart bekostigingsmodel ontwikkeld. Dit model kan door de t-2-systematiek pas voor de bekostiging van het jaar 2015 gebruikt worden. Voor 2...

Aanvulling op het Register niet-bekostigde educatie van instellingen met diploma-erkenning
21-10-2012
In deze voorlichtingspublicatie treft u een aanvulling aan op het register niet bekostigde educatie. In dit register staan de instellingen die voor de opleidingen educatie diploma's en certificaten mogen uitreiken, zoals bedoeld in artikel 7.4.6 van de W...

Regeling bekostiging personeel po 2012-2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget vo 2012-2013
21-10-2012
In deze regeling vindt u de aanpassing van bedragen personele bekostiging po en van bedragen leerlinggebonden budget vo. Het gaat om de bedragen voor het schooljaar 2012-2013 die zijn vastgesteld in de regeling van 23 maart 2012, nr. WJZ/373717.

Wijziging Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009
21-10-2012
Deze regeling wijzigt de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009 omdat de locatiecode in het basisregister onderwijs is ingevoerd. De verplichting voor scholen om binnen zeven dagen de gemeente op de hoogte te brengen van in- en uit...

Wijzigingsregeling Leerplusarrangement vo
21-10-2012
Deze regeling wijzigt de Regeling Leerplusarrangement. Het Leerplusarrangement beoogt scholen voor voortgezet onderwijs met relatief veel leerlingen uit achterstandswijken met aanvullende personele bekostiging te ondersteunen. Het budget is � 50.000.000,=...

Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012
14-10-2012
In deze beleidsregel staan de wettelijke bevoegdheden van de minister bij de beoordeling van bepaalde plannen van hogescholen en universiteiten. Het gaat om plannen om een nieuwe opleiding te verzorgen en om plannen om een opleiding in een andere gemeente...

Wijzigingsregeling versterking functiemix leraren vo in de Randstadregio's 2010-2012
14-10-2012
In deze wijzigingsregeling ziet u de aanpassing van het beschikbare bedrag aan aanvullende bekostiging, de aanpassing van de jaartallen en de wijziging in de gemeenten die voorkomen in de Regeling versterking van de functiemix leraren vo in de Randstadreg...

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging bekwaamheid van het management en professionalisering onderwijspersoneel Middelbaar Beroepsonderwijs en de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio's in verband met de verstrekking van extra middelen in 2012 en 2013
5-10-2012
In deze wijzigingsregeling staan enige aanpassingen op twee, hierna beknopt weergegeven, regelingen. In de regeling over de bekwaamheid management en professionalisering onderwijspersoneel wordt geld beschikbaar gesteld voor diverse doeleinden. Het gaat o...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: