Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


April 2011

Regeling vaststelling cursusgeldtarieven 2011-2012
29-4-2011
Bijgaande regeling stelt de cursusgeldtarieven vast voor het schooljaar 2011-2012. Ieder jaar worden de bedragen opnieuw vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex, zoals dat in artikel 15 (tweede lid) staat van het Uitvoeringsbesluit Les- en cu...

Wijziging Regeling examenprogramma VO i.v.m. vernieuwen examenprogramma natuur, leven en technologie havo en vwo
27-4-2011
Bijgaande regeling wijzigt de 'Regeling vaststelling examenprogramma's vwo, havo, mavo en vbo' van 4 juni 2007. In Bijlage 1 van genoemde regeling worden de examenprogramma's natuur, leven en technologie havo en vwo vervangen door het 'Examenprogramma N...

Regeling beoordelingsnormen staatsexamens voortgezet gezet
19-4-2011
Deze regeling stelt de beoordelingsnormen vast voor de staatsexamens in het voortgezet onderwijs. De beoordelingsnormen voor de College-examens worden weergegeven in een voorschrift voor de beoordeling. De college-examens bestaan uit schriftelijke toetsen...

Wijziging van de Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs
19-4-2011
Deze regeling wijzigt de 'Regeling aanmelding en selectie' van 13 september 1999. Naast een aantal technische wijzigingen, zijn er ook wijzigingen voor: de bevestiging van de aanmelding, de nieuwe bestuurlijke verhoudingen binnen het Koninkrijk, de aanpas...

Regeling syllabi centrale examens voortgezet onderwijs 2013
19-4-2011
Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma�s v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de regeling van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093 (Staatscourant 2010 nr....

Wijziging Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen kalenderjaren 2011 en 2012
11-4-2011
Deze regeling stelt het beschikbare budget vast voor onder meer de nieuwkomers VO en eerste opvang vreemdelingen. Daarnaast wordt het bedrag vastgesteld per leerling voor het leerplusarrangement VO. Deze vaststelling geldt voor de kalenderjaren 2011 en 20...

Wijziging van de regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van het examenprogramma economie vwo
7-4-2011
Bijgaande regeling wijzigt de 'Regeling vaststelling examenprogramma's vwo, havo, mavo en vbo' van 4 juni 2007. In Bijlage 1 van genoemde regeling zijn de examenprogramma's economie havo en economie vwo vervangen door ��n examenprogramma economie havo/vwo...

Regeling bekostiging personeel primair onderwijs (PO) BES 2011-2012
6-4-2011
Bijgaande regeling stelt de reguliere personele bekostigingsbedragen vast voor de basisscholen in Caribisch Nederland. Onder Caribisch Nederland (CN) wordt verstaan de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De bedragen in de regeling gelden...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: