Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]December 2011

Wijziging Regeling normen WSF en WTOS 2011-2012
22-12-2011
In de Regeling normen studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2011-2012 zijn de bedragen vermeld die, met betrekking tot de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (W...

Regeling wijziging Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs
19-12-2011
Sinds het schooljaar 2003-2004 ontvangen scholen voor praktijkonderwijs uit de Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs een aanvullende bekostiging om aan de slag te gaan met de kwaliteitsverbetering van het praktijkonderwijs. Zij doen dat op de volgen...

Wijzigingsregeling aansluiting niet-bekostigde instellingen op bron
17-12-2011
Met deze wijzigingsregeling worden de volgende drie regelingen gewijzigd: de Regeling gebruik persoonsgebonden nummer bron, de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO en de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009, vanwege de aa...

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs
17-12-2011
Voor deze kabinetsperiode is er sprake van een specifiek stimuleringsbeleid gericht op een beperkt aantal prioriteiten. Deze beleidsprioriteiten zijn uitgewerkt in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020. Voor de komende periode is een belangrijke ...

Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/ELenI 2011
16-12-2011
Jaarlijks moeten de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, instellingen en kenniscentra in de sector BVE en bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.8, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk o...

Regeling prestatiebox primair onderwijs
15-12-2011
Bijgaande regeling geeft regels voor de verstrekking van bijzondere bekostiging voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Deze bijzondere bekostiging houdt verband met de actieplannen 'Basis voor Presteren en Leraar 2020' en de verstrekking va...

Regeling examenprogramma staatsexamen NT2 2013
14-12-2011
In de bijlage van bijgaande regeling staat de vaststelling van het examenprogramma voor het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal in 2013. Bij dit staatsexamen worden de volgende onderdelen onderzocht: de leesvaardigheid; de luistervaardigheid; de schri...

Aanvraagprocedure Diploma-erkenning beroepsopleidingen niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs
14-12-2011
Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie over de procedure voor het aanvragen van diploma-erkenning voor niet-bekostigde instellingen. De informatie geldt ook voor instellingen die bekostigd worden en niet bekostigde beroepsopleidingen aanbieden en d...

Wijziging van de Regeling Les- en Cursusgeldwet
14-12-2011
Door afschaffing van de onderwijskaart op 1 augustus 2011, is het Uitvoeringsbesluit Les- en Cursusgeldwet gewijzigd. Mede hierdoor wordt de 'Regeling Les- en Cursusgeldwet aangepast. De artikelen 2 en 3 van genoemde regeling komen hierdoor te vervallen. ...

Wijziging Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 iv.m. wijziging van de Bijlage
8-12-2011
Doordat de Kamer het wetsvoorstel over de beroepsgerichte kwalificatiestructuur heeft aangenomen krijgen instellingen de mogelijkheid om studenten, die nog niet kunnen kiezen voor welk beroep en diploma ze willen worden opgeleid, in te schrijven voor ople...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: