Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]September 2010

Regeling syllabi centrale examens voortgezet onderwijs 2012
30-9-2010
Deze regeling stelt de syllabi vast voor de centrale examens voor het voortgezet onderwijs in 2012. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de gewijzigde Regeling examenprogramma's voortgezet onder...

Mededelingen over de eindexamens 2011 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling)
28-9-2010
In hoofdstuk I en II vindt u mededelingen van algemene aard over de eindexamens 2010 voor vwo, havo, vmbo, en vavo. Daarnaast, (zie hoofdstuk III) een overzicht van mededelingen per schoolsoort en per vak en tot slot in hoofdstuk IV een tijdschema van wer...

Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2011
28-9-2010
Bij wet van 29 januari 2009 is het College voor examens ingesteld, dat onder meer als taak heeft de staatsexamens vwo-havo-vmbo af te nemen. Het College voor examens stelt een examenreglement en programma van toetsing en afsluiting vast.

Adviescommissie Onderwijs Netwerk Ondernemen
28-9-2010
De Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) is zodanig gewijzigd dat de leden van de adviescommissie voortaan bij afzonderlijk benoemingsbesluit benoemd kunnen worden.

Regeling OCW-subsidies
28-9-2010
Deze regeling geeft algemene standaardregels die bij subsidieverstrekking op grond van de Wet overige OCW-subsidies (WOOS) alsook bij verstrekking van aanvullende middelen op grond van bepaalde onderwijswetten van toepassing zijn. De regeling is gebaseerd...

Wijziging Regeling voorzieningenplanning vo
28-9-2010
De Regeling voorzieningenplanning VO (Stcrt. van 23 juli 2008, nr.140)) is voor het eerst gewijzigd bij de regeling Wijziging voorzieningenplanning VO (Stcrt. van 19 oktober 2009, nr. 15602). Deze tweede wijziging bevat enkele technische wijzigingen en v...

Beleidsregel uitzonderingsscholen vo
27-9-2010
In deze beleidsregel is vastgelegd hoe voor de huidige zogenaamde uitzonderingsscholen de verstrekking van de bekostiging wordt gewijzigd. Deze scholen waren tot op heden afhankelijk van individuele beschikkingen. Met deze beleidsregel wordt de bekostigin...

Regeling prijsbijstelling 2010 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011
24-9-2010
Deze regeling bevat de prijsbijstelling voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor 2010. Daarnaast stelt deze regeling de bekostiging vast voor de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2011.

Wijziging van de 'Regeling jaarverslaggeving onderwijs i.v.m. verwerking van de kosten van de BAPO- en SOP-regeling
22-9-2010
Sinds het verslagjaar 2008 geldt voor alle bekostigde schoolbesturen en instellingen voor onderwijs en onderzoek de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Een onderwerp in deze regeling (toepassing van richtlijn 271 Personeelsbeloningen in de sector onderw...

Vaststelling programma's van eisen bao, (v)so en bekostiging materi�le instandhouding samenwerkingsverband 2011
16-9-2010
Deze regeling past de bedragen aan van de programma�s van eisen van zowel het basisonderwijs, het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs voor het jaar 2011. De regeling stelt ook de bekostiging vast, voor de materi�le instandhouding van ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: