Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Augustus 2010

Regeling vastelling lesgeld voor het cursusjaar 2011-2012
28-8-2010
De regeling stelt het lesgeld vast voor het cursusjaar 2011-2012. Ieder jaar wordt het aangepast aan de inflatie aan de hand van de consumentenprijsindex. Voor genoemd cursusjaar bedraagt het lesgeld � 1043,- Het wordt volledig of geeeltelijk gecompenseer...

Regeling examenreglement staatsexamens Nederlands als Tweede taal (NT2) 2011
26-8-2010
Deze regeling stelt het examenreglement vast (zie bijlage) voor de staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) voor het jaar 2011. Er kan in twee programma�s examen worden afgelegd. Examenprogramma I is bedoeld voor wie het Nederlands niet de moedertaa...

Premies en franchise 1 augustus 2010 en minimumloonbedragen 1 juli 2010
23-8-2010
Bijgaande voorlichtingspublicatie gaat over de franchisebedragen, de percentages voor de verschillende premies per 1 augustus 2010 en de nieuwe bedragen voor het minimumloon (per 1 juli 2010) die voor het primair onderwijs (PO) onderdeel uitmaken van het ...

Wijziging van de 'Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang vreemdelingen 2009
19-8-2010
Deze regeling wijzigt de �Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang vreemdelingen� van 30 mei 2009. De wijziging is onder meer een gevolg van de aanpassing van de bijlagen 3 en 5 van genoemde regeling. Het gaat hierbij om de geactua...

Signaalgestuurd toezicht op voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
16-8-2010
In het kader van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) gaat de Onderwijsinspectie toezicht houden op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of de groepen 1 en 2 van een basisschool zijn v...

Toezichtkader voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2010
16-8-2010
In het kader van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) gaat de Onderwijsinspectie toezicht houden op het voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of de groepen 1 en 2 van een basisschool is ee...

Regeling verwantschapstabel educatieve minor
13-8-2010
Bijgaande regeling stelt de verwantschaptabel vast voor de educatieve minor en wijzigt de �Regeling subsidi�ring educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009-2012� van 23 maart 2010. De verwantschapstabel (zie bijlage) maakt onderdeel uit van genoe...

Wijziging van de scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 i.v.m. uitbreiding werkingsduur schooljaar 2010-2011
9-8-2010
Deze regeling wijzigt de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010' van 26 april 2007. Naar aanleiding van een beleidsbrief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2008-09, 31322, nr. 37), waarin het belang van een goede tussenschoolse opvan...

Aanpassing van diverse ministeri�le regelingen i.v.m. samenvoeging van het CWI en het UWV
9-8-2010
Door de samenvoeging van de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wijzigt een aantal ministeri�le regelingen. Dit betekent dat een aantal bepalingen in regelgeving die het CWI aangaan moet wo...

Wijziging Regeling financi�n hoger onderwijs en andere regelingen
4-8-2010
Deze regeling wijzigt de Regeling financi�n hoger onderwijs van 3 juni 2008, de Tijdelijke subsidieregeling experimenten openbestel van 25 oktober 2006 en de Subsidieregeling postiniti�le masteropleidingen hoger beroepsonderwijs van 10 juli 2009. De wijzi...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: