Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 12 ]Juli 2010

Ontheffingen inzake de WEC en onderwijskundig besluit WEC door de Inspectie van het Onderwijs
16-7-2010
Deze regeling stelt de wijze vast, waarop scholen voor speciaal onderwijs verzoeken kunnen doen om toestemming, instemming dan wel ontheffing te krijgen om van bepaalde wet - en regelgeving af te wijken. Deze verzoeken zijn veelal nodig om aan de speciale...

Regeling leerresultaten primair onderwijs
8-7-2010
Op 1 augustus 2010 treedt de Wet �Goed onderwijs, goed bestuur� in werking. Dit betekent een wijziging in de Wet op het primair waarbij onder andere minimumeisen worden gesteld aan de leerresultaten van een school voor basisonderwijs. Het gaat hierbij om ...

Wijziging bijlage 1 van Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC i.v.m. invoering persoonsgebonden nummer in het PO
8-7-2010
Deze regeling wijzigt Bijlage 1 van de �Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC� van 13 september 2007. Door de aanpassing worden de bijlagen van de regeling regelmatig geactualiseerd, zodat de (geautomatiseerde) elektronische gegevenslevering van a...

Uitbreiding meeneembaarheid SF 2000 voor mbo-opleidingen en aanpassing aflossingsvrije perioden in nieuw aflossingssysteem
8-7-2010
Deze regeling wijzigt de �Regeling studiefinanciering 2000� van 30 augustus 2000 op een tweetal punten. Ten eerste kunnen deelnemers uit het middelbaar beroepsonderwijs volgens de wijzigingsregeling, hun studiefinanciering meenemen naar buitenlandse oplei...

Vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit BVE
8-7-2010
Deze publicatie bevat een wijziging van het vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit in de bve-sector. Het vormt een aanvulling op het �Toezichtkader bve 2009� van 12 februari 2009. Deze aanvulling is, zoals de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) ...

Wijziging van de Beleidsregel kwalificatiedossiers
7-7-2010
Deze wijziging behelst de verlenging van de geldigheidsduur van de beleidsregel tot 1 augustus 2011 en het vervangen van het format (bijlage 1) en het toetsingskader (bijlage 2) door nieuwe bijlagen. In bijlage 1 is 'uitstroom' vervangen door 'kwalificati...

Regeling leerresultaten voortgezet onderwijs
7-7-2010
Op 1 augustus 2010 treedt de Wet �Goed onderwijs, goed bestuur� in werking. Dit betekent een wijziging in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) waarbij onder andere minimumeisen worden gesteld aan de leerresultaten van een afdeling van een school voor ...

4.8 miljoen euro extra voor verbetering kwaliteit voortgezet onderwijs
7-7-2010
Bijgaande regeling wijzigt de �Regeling Kwaliteit Voortgezet onderwijs� van 4 september 2008. Voor 2010 betekent dit, dat er 4.8 miljoen euro beschikbaar is voor de activiteiten om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs verder te verbeteren. Het bedra...

Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2011-2012
7-7-2010
Deze regeling stelt de nieuwe lijst vast van screenings- en testinstrumenten. De lijst wordt gebruikt bij de indicatiestelling van leerlingen die in het schooljaar 2011-2012 zullen instromen in het eerste leerjaar van het voorbereidend middelbaar beroepso...

Wijziging Regeling vaststelling bedragen lgp kalenderjaar 2010
6-7-2010
Deze wijzigingsregeling past de lgp-bedragen aan in de �Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (lgp) kalenderjaar 2010� van 21 januari 2010. De aanpassing is onder meer een gevolg van de gewijzigde sociale werkgeverslas...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: