Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]April 2010

Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO
30-4-2010
Deze regeling formaliseert de salarisbedragen, toelagen en uitkeringen, zoals die met de centrales van overheids- en onderwijspersoneel zijn overeengekomen op 6 november 2009 in het akkoord �Versterking arbeidspositie personeel primair onderwijs�. Het gee...

Regeling tot wijziging van diverse regelingen in de BVE-sector
27-4-2010
Deze regeling wijzigt een aantal regelingen in de bve-sector. Het gaat om de volgende regelingen. Regeling Innovatiearrangement 2006-2009, de Regeling innovatiebox 2006 tot en met 2009, de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regio...

Wijziging van de regeling versterking van salarismix leraren mbo in de Randstadregio's
26-4-2010
Deze regeling wijzigt de 'Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio's' van 16 oktober 2009. Het wijzigt onder meer het aanvullend bedrag voor bekostiging voor 2010 en repareert tevens een aantal onvolkomen...

10 miljoen euro per schooljaar voor regionale expertisecentra cluster 3 en 4
13-4-2010
Minister Rouvoet van onderwijs stelt met deze regeling aanvullende middelen beschikbaar voor de regionale expertisecentra cluster 3 en 4. Hiermee wil hij voorkomen dat zorgleerlingen, die extra zorg en begeleiding nodig hebben, door de pakketmaatregel AWB...

Intrekking Klachtenregeling OCenW 1999 en Klachtenregeling Informatie Beheer Groep
13-4-2010
Bijgaande regeling trekt de Klachtenregeling in van OCenW 1999 en die van de Informatie Beheer Groep. Doordat het Klachtenrecht in de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd, zijn beide regelingen overbodig geworden en worden ingetrokken. Bij het Minist...

Regeling gebruik gegegevens Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON)
9-4-2010
Bijgaande regeling bevat regels over het gebruik van gegevens uit het basisregister onderwijs door de minister van onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 januari 2010 vormen de IB-Groep (Groningen) en CFI ��n organisatie: Dienst Ui...

Regeling aanpassing van de Stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen i.v.m. gebiedswijzigingen per 1 januari 2009
6-4-2010
De regeling bevat de aangepaste normen voor het stichten en opheffen van basisscholen die betrokken zijn bij een gemeentelijke herindeling of een grenscorrectie. In de artikelen 77 (vierde lid) en 156 (eerste lid) van de Wet op het primair onderwijs staat...

Wijziging van de Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap
2-4-2010
Bijgaande regeling wijzigt (de artikelen 4 en 28) de verdeling van het subsidieplafond in de 'Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap' van 22 april 2009. De verdeling van het oorspronkelijke subsidieplafond ging uit van twee gelijke tranches van elk 9 ...

Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale ori�ntatie en samenwerking (BIOS) in het po en het vo
2-4-2010
Scholen in het primair � en het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen kunnen op basis van deze regeling meedoen aan internationalisering: �het ontwikkelen van een open houding, kennis en vaardigheden van lerenden om te kunnen werken en leven in een i...

Wijziging van de Regeling examenprogramma's vo i.v.m. het vernieuwen van het examenprogramma economie havo
2-4-2010
Deze regeling vervangt de bijlagen I en II bij de �Regeling examenprogramma�s voortgezet onderwijs�. De wijziging in bijlage I van deze regeling, geldt niet voor het schooljaar 2010-2011 en is dus nog niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 20...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: