Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]December 2010

Wijzigngsregeling van de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011
16-12-2010
Met de lerarenbeurs voor scholing kunnen leraren een subsidie krijgen om een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten en zijn werkgever kan middelen ontvangen om de leraar studieverlof te ve...

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2011
15-12-2010
Tot 1 januari 2010 ontvingen de gemeenten de telformulieren voor 1 januari van het budgetjaar. Dit jaar ontvangen de gemeenten de telformulieren in het budgetjaar (2011). Dit komt omdat dit jaar de bekendmaking door SZW van de gemeentelijke voorlopige bud...

Regeling normen studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2011 en 2012
15-12-2010
In de Regeling normen studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2011 en 2012 zijn de bedragen vermeld die voor de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) gelden voor het kalenderjaar 2011 en 2012.

Subsidieregeling van tweede bachelor- en mastergraden in het HBO en tweede mastergraden in het WO
13-12-2010
In overleg met VSNU en HBO-raad is besloten bij de invoering van de nieuwe bekostiging gedurende drie jaar tweede bachelor- en mastergraden hbo en tweede mastergraden wo te subsidi�ren, van deels gelijktijdig gevolgde opleidingen en met een substanti�le o...

Wijziging Subsidieregeling Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006 � 2010
9-12-2010
De Subsidieregeling Aanvalsplan Laaggeletterdheid wordt met een jaar verlengd tot en met 2011, zodat in het Actieplan voortgebouwd kan worden op de behaalde resultaten van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Hiervoor is gekozen om de uitvoerende partijen v...

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011
8-12-2010
Deze regeling stelt de beoordelingsnormen vast met de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo die in januari 2011 worden afgenomen. De centrale examens in januari, maken onderdeel uit van het project meerdere examenmomenten (PM...

Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2
8-12-2010
Bijgaande regeling stelt de beoordelingsnormen vast voor de staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2). Voor de beoordeling van ieder examen, worden beoordelingsnormen gegeven in een voorschrift. Het voorschrift voor de beoordeling bestaat uit twee on...

Wijziging van de Regeling financi�n hoger onderwijs en andere regelingen
8-12-2010
De regeling strekt tot uitvoering van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. In deze regeling is een aanpassing voorzien van de onderwijsopslag van universiteiten en hogescholen vanwege enkele specifieke maatregelen en een technische aanpassing inzake een bepal...

Regeling wijziging stagebox, innovatiebox en intrekking Kaderregeling technocentra 2006-2010
7-12-2010
Deze regeling verlengd de werkingsduur van de volgende twee regeling: 'Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 -2010' van 10 oktober 2006 (zie artikel I) en de 'Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006-2009' van 24 mei 2006 (zie artikel II). Voor beid...

Impuls voor Taal, Rekenen en Cultuur en School (wijziging betaalritme)
1-12-2010
De uitbetaling (het betaalritme) van de bekostigingsbedragen voor de beleidsthema's taal, rekenen, opbrengstgericht werken en voor versterking cultuureducatie gaat veranderen. In de oorspronkelijke regeling, 'Regeling bekostiging personeel PO 2010-2011 e...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: