Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 9 van 9 ]


Augustus 2009

Aangepaste schoolboeken voor leerlingen met dyslexie in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
31-8-2009
Vanaf het schooljaar 2009-2010, zijn scholen voor voortgezet onderwijs verplicht gratis lesmateriaal ter beschikking te stellen aan leerlingen. Dit geldt ook voor aangepaste schoolboeken. Dit zijn gesproken boeken, braille boeken en vergrotingen. Deze boe...

� 165 miljoen voor verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009
31-8-2009
Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor de scholenbouw opgenomen. Uit dit coalitieakkoord heeft OCW � 165 miljoen gekregen om te investeren in schoolgebouwen. Voor het verbeteren van het binnenklimaat in schol...

Wijziging Studiefinanciering door uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleiding HBO
19-8-2009
In het Actieplan LeerKracht van Nederland dat de bewindslieden eind 2007 hebben uitgebracht, is opgenomen dat de verwantschapsregeling (tabel verwante opleidingen) uitgebreid zal worden zodat meer plaatsen beschikbaar komen. De bijlage geeft een nieuw ove...

Wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 i.v.m. de uitbreiding van de tabel verwante opleidingen kopopleiding HBO
19-8-2009
De hbo-kopopleiding biedt hbo- en wo-vakbachelors de mogelijkheid om in een jaar een tweedegraads bevoegdheid te behalen. Voor dit extra jaar hebben studenten aanspraak op een extra jaar prestatiebeurs. In het Actieplan LeerKracht van Nederland dat de bew...

Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke GPL kalenderjaar 2008 en 2009
14-8-2009
Deze regeling past de bedragen aan in de �Regeling aanpassing en vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009� van 16 augustus 2008. Door de kabinetsbijdrage aan de ontwikkeling van de arbeidskosten in 2009, zoals d...

Regeling vaststelling meldingsformulier ge�ndiceerde leerlingen gewijzigd
10-8-2009
Vanaf het moment dat een school heeft aangetoond in het invoeringsjaar 2009/2010 de gegevens op de elektronische manier correct te leveren aan de IB-Groep, ontvangt de school, als deze daarvoor in aanmerking komt, LGF-bekostiging op grond van die elektron...

Regeling bekostiging personeel PO 2009-2010 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2009-2010
9-8-2009
Deze regeling past de bedragen aan voor de lumpsumbekostiging primair onderwijs. Ook het vermenigvuldigingsbedrag voor het toekennen van de specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en de bedragen voor het ...

Toelichting leerlingentelling basisonderwijs 1 oktober 2009
5-8-2009
Toelichting op de leerlingentelling voor de basisscholen op 1 oktober 2009. CFI verzamelt en valideert de telgegevens in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De leerlingentelling op 1 oktober vormt de basis voor de personele en m...

Toelichting op de leerlingentelling van 1 oktober 2009 voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs
5-8-2009
Toelichting op de leerlingentelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs op 1 oktober 2009. CFI verzamelt en valideert de telgegevens in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: