Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]April 2009

Regeling fusie- en splitsingstoets beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)
28-4-2009
Uit de Kamer en samenleving klinken steeds meer signalen over de nadelige effecten van schaalvergroting in het onderwijs. De minister van onderwijs heeft in de begrotingsbehandeling van OCW, in december j.l., de Tweede Kamer toegezegd om voor de zomer van...

Regeling voorkomt verslechtering balanspositie schoolbesturen po en vo
28-4-2009
Door een wijziging van de jaarverslaggeving onderwijs in 2008, moeten schoolbesturen in het primair � en voortgezet onderwijs in hun jaarverslaggeving een voorziening vormen voor de 'bevordering van arbeidsparticipatie ouderen (bapo)'. Voor deze besturen ...

� 17.000.000,- beschikbaar begeleiding studenten opleidingsscholen
27-4-2009
De minister van onderwijs kan voor een beperkt aantal opleidingsscholen een tegemoetkoming in de kosten verstrekken voor het begeleiden van studenten die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen. Onder studenten verstaat deze regeling s...

� 2.800.000,- voor verdiepingsslag academische opleidingsscholen 2009-2011
27-4-2009
De minister van onderwijs kan een projectsubsidie verlenen aan een beperkt aantal academische opleidingsscholen die zich kunnen ontwikkelen tot goede praktijkvoorbeelden. Deze scholen moeten dan een bijdrage kunnen leveren aan het beantwoorden van onder m...

Nieuwe startsubsidies en subsidies veldinitiatief passend onderwijs 2009-2011
24-4-2009
Regionale netwerken (in oprichting) kunnen subsidies aanvragen voor het vormgeven van passend onderwijs binnen hun regio. Bij een startsubsidie gaat het om een eenmalige subsidie van 50.000 euro. Bij subsidies veldinitiatief om 15 euro per reguliere leerl...

� 18.000.000,- voor samenwerkingsprojecten bevordering excellentie bij leraren
22-4-2009
Het kabinet geeft een stevige impuls aan meer en beter opgeleide leraren om het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort aan te pakken. Dat is een van de maatregelen uit de beleidsnotitie �Krachtig meesterschap: kwaliteitsagenda voor het opleiden van l...

Regionaal plan onderwijsvoorzieningen 2009-2010 definitief goedgekeurd
17-4-2009
De minister van onderwijs heeft de rpo�s (regionale plannen onderwijsvoorzieningen) definitief goedgekeurd. Het gaat om voorzieningen voor het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 en later. Het overzicht van de definitieve besluiten vindt u ...

Wijziging van de sectorvakken in het vmbo
13-4-2009
Deze publicatie gaat over de voorgenomen wijziging van de sectorvakken in het vmbo met ingang van 1 augustus 2010. Per sector wordt ��n sectorvak verplicht en zijn leerlingen vrij om het tweede sectorvak zelf te kiezen. Hiervoor moeten de Wet op het voort...

Onderwijsdeelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit
9-4-2009
Om inzicht te krijgen in de grensoverschrijdende leerlingen- en studentenstromen, is tussen Nederland en Vlaanderen afgesproken elke twee jaar het aantal Belgische leerlingen/studenten in Nederland en het aantal Nederlandse leerlingen/studenten in Belgi� ...

Ontwerpbesluiten dislocaties voortgezet onderwijs in (tijdelijke) nevenvestigingen met ingang van 1 augustus 2009
9-4-2009
De staatssecretaris van onderwijs maakt haar voornemen bekend om aanvragen, in het kader van de procedure voor bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties voortgezet onderwijs, goed te keuren dan wel af te wijzen. Het g...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: