Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 12 ]Februari 2009

Aanvullende eisen toelating hoger onderwijs gewijzigd
23-2-2009
Met ingang van 1 september 2008 zijn de opleidingen tot verloskunde overgeheveld van het Ministerie van VWS naar dat van OCW. Dit betekent dat deze opleidingen onder het regime vallen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). ...

Regeling Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 aangepast
23-2-2009
Door nieuwe opleidingen en andere vooropleidingseisen worden de bijlagen A tot en met D, in de 'Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007' van 8 mei 2007 aangepast. Deze regeling vervangt bijlage A tot en met D. Bijlagen A en B bevatten de ...

Nieuwe bedragen regionale zorgbudget en reboundvoorzieningen voor 2009
23-2-2009
Voor 2009 zijn de nieuwe bedragen bekendgemaakt voor het regionaal zorgbudget en de aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen. De bedragen voor de subsidie aan de Regionale Verwijzingscommissies (RVC�s)voorgezet onderwijs blijven op het niveau van 2008...

Vaststelling kwalificatiedossiers 2009-2010 en eindtermen beroepsonderwijs 2010-2011
19-2-2009
Voor het studiejaar 2009-2010 zijn de kwalificatiedossiers vastgesteld en voor 2010-2011 de eindtermen en het overzicht bekostigde beroepsopleidingen. Deze regeling maakt het mogelijk dat experimentele opleidingen in het mbo voor het studiejaar 2009-2010 ...

Wijziging Regeling Wet Kinderopvang i.v.m. aanpassing hoogte toeslag en vervanging model gemeentelijk jaarverslag
13-2-2009
De toeslag voor de kosten van kinderopvang van het eerste kind wordt met deze regeling verhoogd naar 4,5%. Doordat de tegemoetkoming van het Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang met ingang van 1 januari 2009 naar beneden is bijgesteld, heeft...

12 miljoen beschikbaar voor versterking functiemix leraren
12-2-2009
Voor de versterking van de functiemix van leraren op scholen voor voortgezet onderwijs in de Randstadregio�s, stelt de minister van onderwijs in 2009 � 12 miljoen beschikbaar. Deze regeling maakt onderdeel uit van het definitief akkoord van het �Convenant...

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
12-2-2009
Voor een zorgvuldige invoering van Passend onderwijs kunnen experimenten worden ingericht. Er zijn zowel experimenteermogelijkheden voor regionale netwerken als voor kleinschalige initiatieven van scholen of samenwerkingsverbanden. De experimenten mogen v...

Toezichtkader BVE 2009 vastgesteld
12-2-2009
Onlangs heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart het Toezichtkader BVE 2009, dat door de Inspectie van het Onderwijs was vastgesteld, goedgekeurd. Het gaat om een ge�ntegreerd toezichtkader voor zowel onderwijstoezicht als het examentoez...

Voorlichtingspublicatie aanpassing vergoeding materi�le instandhouding basisscholen als gevolg van groei 2009
9-2-2009
De vergoeding materi�le instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2009 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2008. Als een basisschool op 1 maart 2009 aanzienlijk meer leerlingen heeft dan op 1 oktober 2008, ...

Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing vergoeding materi�le instandhouding voor basisscholen a.g.v.groei 2008
9-2-2009
Het telformulier voor de 1 maart telling is gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Basisscholen gebruiken het om het aantal leerlingen op 1 maart te melden voor de aanpassing van de vergoeding voor materi�le instandhouding. Het formulier is gewijzigd doordat d...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: