Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


November 2009

Intensivering Aktieplan/Convenant Leerkracht van Nederland per 1 januari 2009
27-11-2009
Op 6 november 2009 hebben de minister van OCW en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel een onderhandelingsakkoord bereikt. Afgesproken is om met de beschikbare middelen de maatregelen uit het Actieplan/Convenant LeerKracht te intensiveren waar...

Regeling aanwijzing code 'Goed bestuur in de bve-sector'
20-11-2009
Artikel 2.5.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gaat over colleges van bestuur en raden van toezicht. Aan het eerste lid van dit artikel is een passage toegevoegd. Deze passage geeft aan dat scholen en instellingen in de bve-sector verantwoord...

Tijdelijke regeling stageoffensief
19-11-2009
Door de economische crisis dreigt het gevaar dat voor deelnemers uit het mbo onvoldoende beroepspraktijkvorming plaatsen zijn bij een erkend leerbedrijf. Daardoor kan een mbo-deelnemer zijn beroepsopleiding niet starten of afronden. Om dit te bestrijden,...

Wijziging regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen Leerlinggebonden budget VO 2009-2010
18-11-2009
De centrales van overheids- en onderwijspersoneel hebben onlangs in een onderhandelaarsakkoord met de staatssecretaris van onderwijs, afspraken gemaakt over de inzet van de beschikbare middelen in het primair onderwijs voor 2009. In deze afspraak gaat het...

� 7.5 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van het binnenklimaat van scholen in het primair onderwijs
11-11-2009
Het Kabinet heeft in totaal is � 7.5 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat van scholen in het primair onderwijs. Het gaat hierbij voornamelijk om schoolgebouwen met een natuurlijke ventilatie. De visie van het kabi...

Aanpassing modellen diploma's staatsexamens VO in verband met de start van het College voor examens
10-11-2009
Op 1 oktober 2009 is de Wet College examens in werking getreden. Dit betekent dat de 'Staatsexamencommissie VO', met ingang van dezelfde datum is opgeheven. De taken van de commissie worden nu overgenomen door het 'College voor examens'. Door deze wijzigi...

Regeling modelprognose primair onderwijs 2009
7-11-2009
Artikel 75, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs bepaalt dat er bij ministeri�le regeling modellen worden vastgesteld die nodig zijn voor het verstrekken van een prognose van het te verwachten aantal leerlingen bij de start van een nieuwe basis...

Inwerkingtreding van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten vo, kalenderjaar 2010
5-11-2009
Voor de 'Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten vo, kalenderjaar 2010', van 24 september 2009, is de 'voorhangprocedure' bij de Tweede Kamer der Saten-Generaal teneinde. De procedure heeft niet geleid tot wijziging van de...

Inwerkingtreding van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten vo, kalenderjaar 2010
5-11-2009
Voor de 'Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten vo, kalenderjaar 2010', van 24 september 2009, is de 'voorhangprocedure' bij de Tweede Kamer der Saten-Generaal teneinde. De procedure heeft niet geleid tot wijziging van de...

Licentie verstrekking aan scholen voor voortgezet onderwijs van de Stichting LOOT(Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport)
2-11-2009
Deze regeling vervangt de huidige beleidsregel voor scholen in het voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT) van 26 september 2007. LOOT-scholen kunnen, met toestemming van de minister van onderw...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: