Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Oktober 2009

� 58.099.000,- beschikbaar voor verbetering taal en rekenonderwijs in het mbo
26-10-2009
De minister van onderwijs heeft voor het kalenderjaar 2010 � 58.099.000,- beschikbaar gesteld om de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs aan de (bekostigde) mbo instellingen structureel te verbeteren. Bijgaande regeling geeft hieraan uitvoering en he...

Lgf-bedragen mbo voor studiejaren 2008-2009 en 2009-2010 vastgesteld
18-10-2009
Deze regeling stelt de bedragen vast voor de leerlinggebonden financiering (lgf) in het mbo. De bedragen zijn opgenomen naar soort handicap, onderwijssoort (voltijds/deeltijds) en niveau, waarop de instelling (zie tabel A) en de scholen voor speciaal onde...

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio�s
16-10-2009
Deze regeling bevat regels voor aanvullende bekostiging voor de versterking van de salarismix van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en binnen de vbo-groen afdelingen van de agrarische opleidingencentra in de Randstadregio's. De regeling maakt on...

Rijksbijdrage educatie 2010
14-10-2009
Deze publicatie geeft een overzicht welke rijksbijdrage de gemeenten in 2010 ontvangen voor educatie. De berekeningswijze van de rijksbijdrage is opgenomen in het Besluit participatiebudget Deze berekeningswijze houdt in het kort in dat 20% van het landel...

Wijziging voorzieningenplanning voortgezet onderwijs (VO)
6-10-2009
Deze regeling bevat een aantal technische wijzigingen en aanvullingen en geeft verduidelijking aan de 'Regeling voorzieningenplanning vo' van 11 juli 2008. In de eerste plaats zijn de bijlagen van deze regeling zodanig aangepast (waaronder de aanvraagform...

Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010-2012
5-10-2009
Deze regeling stelt de bedragen vast voor de aanvullende bekostiging van leerlingen met een visuele handicap in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Deze bekostiging is een aanvulling op de lumpsumbekostiging van de scholen en instellingen. D...

Wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011
2-10-2009
Instellingen in het voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs en volwasseneducatie kunnen een zij-instromer aantrekken en opleiden tot een bevoegd leraar. Voor 2009 was hiervoor een subsidieplafond beschikbaar van � 6 miljoen. Door de enorme belangs...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: